Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Loiske; Sebastian Wahlström Klampfl , pp. 106. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Jonas Loiske, Sebastian Wahlström Klampfl
Titel / Title: Vem Bygger Staden?
Abstrakt Abstract:

Syftet med detta arbete är att undersöka problematiken i strukturerna mellan bostadsbyggandets aktörer och deras förhållande till individen. Syftet är även att undersöka förutsättningar för bostadsbyggande där individen själv ges möjlighet att planera och bygga sin bostad.

Utgångspunkten i arbetet är att undersöka individens möjligheter att skapa sitt eget boende i ett flerbostadshus. Vi ställer oss frågan och utforskar i arbetes första del varför detta inte sker i större grad i dagsläget och vad det kan bero på. Utifrån ett teoretiskt angreppssätt som utgår ifrån strukturers påverkan och aktörers handlingar i samhället undersöker vi strukturerna fysisk planering och bostadsbyggande. Här presenteras även olika ämnen som behandlar individen och dess förhållande till boendet och påverkan inom stadsbyggande.

I arbetets empiriska del undersöks byggemenskaper, vilket innebär att individer tillsammans går ihop och i egen regi planerar, bygger och förvaltar en bostad. Konceptet har undersökts genom en komparativ studie mellan två fall. Det ena fallet är byggemenskapen Urbana villor i Malmö och det andra är byggemenskapen Prisma i Tübingen i södra Tyskland. Byggemenskapen är ett etablerat inslag i stadsutvecklingen i Tyskland, men i Sverige är det förhållandevis nytt. Fokus i de två fallstudierna ligger därför på att jämföra hur de två fallen har genomförts. Utifrån denna studie har likheter och olikhter i strukturer kunnat synliggöras, varav de mest påfallande handlar om förutsättningar och dess möjligheter, dialog mellan aktörer och deras inflytande och organisatoriska samt ekonomiska aspekter.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Byggemenskaper, Urbana Villor, Baugemeinschaften, Tübingen, Malmö, Bostadspolitik, Institutionalisering, Struktur, Aktör, Fysisk planering, Byggherre, Bygga bo dialog, Det goda samtalet, Småskalighet, Små byggherrar

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xmt32
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Ola Nylander
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Korrekt fil finns benämnd som korrekt fil i fil-listan. Publicerad tidigare fil fick fel format vid konvertering.