Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Susanne Nilsson , pp. 73. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Susanne Nilsson
Titel / Title: MEDBORGARDELTAGANDE I DEN FYSISKA PLANERINGEN - Hur kan man få med invandrare i den fysiska planeringen?
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete behandlar ämnet medborgardeltagande i den fysiska planeringen och frågan om hur man kan få med invandrare i fysiska planeringsprojekt.

Alla människor i samhället har rätt att framföra sina åsikter i den fysiska planeringen. Medborgares och folkrörelsers synpunkter är lika viktiga som näringslivets och de politiska partiernas. För att medborgarna ska kunna medverka, måste politiker och planerare ge dem den möjligheten.

Idag är det oftast högutbildade och resursstarka personer som deltar i den fysiska planeringen och Boverket har konstaterat att den till stor del domineras av medelålders män.

I Sverige har vissa personer i särskilda medborgargrupper sämre förutsättningar att komma till tals i den fysiska planeringen. Exempel på sådana grupper är; ungdomar, äldre, kvinnor, lågutbildade, arbetslösa, funktionshindrade, invandrare eller grupper av medborgare som helt enkelt saknar vana att framföra sina åsikter.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla som har väsentligt
intresse av det enskilda förslaget till program eller plan få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på detta. 1996 gjordes ändringar i PBL och avsikten var bland annat att öka möjligheterna för medborgarna att delta i planeringen tillsammans med politiker och planerare. Idag är det upp till var och en av kommunerna att fritt välja hur stort deltagande och inflytande medborgarna ska ha. Enligt PBL har medborgarna möjlighet att delta i programarbete, i samråd och i utställning. Det finns även möjlighet att överklaga tagna beslut.

Invandrarnas roll i den fysiska planeringen är ett område som inte är särskilt utforskat i Sverige. PBL nämner inte något om invandrare eller invandares särskilda tankar och förväntningar.

Invandrare är en person med utländsk bakgrund och kan antingen vara utrikes född eller tillhöra 2:a generationen. Idag finns det cirka 1,13 miljoner utrikes födda i Sverige och antalet personer som tillhör 2:a generationen uppgår till cirka 338 000. Sammanlagt finns det alltså idag knappt 1,5 miljoner personer med utländsk bakgrund i Sverige. Det är viktigt att beakta vid den fysiska planeringen.

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera två fallstudier där man arbetat med invandrare i den fysiska planeringen. De två fallstudierna består av Söder i Helsingborgs stad och Öxnehaga i Jönköpings kommun.

Analysen bygger på kommentarer och diskussioner till det
bakgrundsmaterial som beskrivs i arbetet samt att få fram lösningar på hur man kan få med medborgarna i den fysiska planeringen och specifikt hur man kan engagera fler invandrare.

Resultatet av detta examensarbete är indelat i tre delar. Den första delen tar upp generella lösningar på hur man kan få med medborgare i den fysiska planeringen. Den andra delen tar upp specifika lösningar på hur man kan få med sig invandrare. Den tredje och sista delen är en beskrivning av hur författaren, i yrkesrollen som fysisk planerare, skulle ha gjort för att få med medborgare i ett invandrartätt
område i ett fysiskt planeringsprojekt.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning

Nyckelord / Keywords: Medborgardeltagande, fysisk planering, invandrare

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/10/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Krister Gustafson
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: medborgardeltagandeifysiskplanering.pdf (2917 kB, öppnas i nytt fönster)