Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Heléne Hallberg , pp. 79. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Heléne Hallberg
Titel / Title: Attraktiva Stadsum -analysering och förbättring av några offentliga mötesplatser i Eskilstuna
Abstrakt Abstract:

I rapporten presenteras två analysmetoder, Jan Gehls och Gordon Cullens. Analysmetoderna appliceras på tre offentliga mötesplatser i Eskilstuna, Fröslunda centrum, Smörtorget samt Sveaplan. Utifrån resultaten från analyserna har förslag till förbättring utformats.

Gordons Cullens analysmetod baseras på den visuella upplevelsen av staden samt upplevelsen av att röra sig i den. Jan Gehls analysmetod baseras på aktiviteterna som äger rum i staden samt vilka möjligheter det finns att skapa kontakt. Analysmetoderna har sedan jämförts med tanke på skillnader, överrensstämmelser samt applicerbarheten.

Platserna som analyseras är olika gällande läge, utformning, användning och historia. Trots olikheterna gick båda analysmetoderna bra att applicera på alla tre platserna. Trots de stora skillnaderna mellan metoderna så blev resultatet angående attraktiviteten inbördes mellan platserna samma. Fröslunda cantrum var den attraktivaste, sen Smörtorget och den plats som hade flest brister var Sveaplan. Förslagen till förbättring för platserna syftar till att öka attraktiviteten. För Föslunda centrum och Smörtorget består förslagen av två steg. Det första med mindre åtgärder och det andra med större ingrepp. För Sveaplan utformades förslaget i ett steg.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Offentliga platser, Mötesplatser, Stadsanalys, Attraktiva stadsrum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/05/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Rolf Möller och Anita Larsson
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00