Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Johansson , pp. 62. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Henrik Johansson
Titel / Title: Nya bostäder i norra Ljungby stad
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet syftar till att utreda möjligheterna till ett nya bostäder i norra delen av Ljungby stad. Det utgörs av ett komplext och splittrat område som består av såväl bostäder, industrier, avslutade deponier med mera.

Metodiken består av inventering, analys och planförlag. Inventeringen skapar grund för analysen som ska utkristallisera vilka områden som kan vara lämpliga för nya bostäder – det vill säga planförslaget. Med ett andra ord ett traditionellt examensarbete inom ramen för programmet för Fysisk planering.

Ljungby växer långsamt. Därför har en viktig utgångspunkt i planförslaget varit att etappindela bostadsområden.

Sammanlagt sex områden är lämpliga för nya bostäder. Det handlar om 50 till 100 bostäder per områden.

En variation i bostadsformerna har varit viktig i planförslaget med såväl enfamiljshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Den svenska trädgårdsstaden med tydliga gaturum, trädplanterade gator och öppna platser har varit vägledande vid utformningen av de olika bostadsområdena.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Ljungby, planering, markbostäder, vägar, gång- och cykelvägar, skyddsavstånd, översvämning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Katinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Henrik Johansson
Mobiltelefon 0736-212411

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: text-examensarbete-2008.pdf (11771 kB, öppnas i nytt fönster)