Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Peter Robertsson , pp. 50. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Peter Robertsson
perb05.student@bth.se
Titel / Title: Sans Souci - utan bekymmer
Översatt titel / Translated title: Sans Souci - without worries
Abstrakt Abstract:

Studieobjektet för detta kandidatarbete är Stortorget vilket är beläget mitt på Trossö i centrala Karlskrona. Staden är sedan 1600-talet starkt färgad av en omfattande militär aktivitet, något som påverkat stadsbilden påtagligt. Detta är en grundfaktor som gjort att Karlskrona sedan 1988 finns upptagen på UNESCO:s världsarvslista.
Huvudsyftet för detta kandidatarbetets är att ge ett gestaltningsförslag för Stortorget utifrån platsens roll som offentligt rum i staden. Avgränsningen sträcker sig till att omfatta Stortorget med dess närmaste omnejd, dock sätts Stortorget in i en vidare kontext som utgörs av hela Trossö för att ge en bild av torgets relation till den övriga centrala staden.
Gestaltningsförslaget i detta kandidatarbete utgår från renässansens syn på form, individ och stadsrum. Några av de teorier som använts för att underbygga denna strävan är Vitruvius tankar om form och proportion, Camillo Sittes stadsrumsteorier och Gordon Cullens Serial Vision för att nämna några. Resultatet av denna strävan presenteras i ett antal gestaltningsprinciper i kombination med ett planförslag för Stortorget.
Kandidatarbetet resulterar i en gestaltning av Stortorget som bland annat innefattar ny bebyggelse vid torget, en ny markbeläggning och att grönska tillförs torgytan.
Kandidatarbetet avslutas med en utvärdering där måluppfyllelsen kontrolleras och där möjligheten till vidare studier berörs övergripande.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: gestaltning, offentlighet, offentiga rum, karlskrona, blekinge, BTH, torg, renässans, renässansidéal, leonardo da vinci, vitruvius, 1600-tal, 1700-tal, stormaktstid, örlogsstad, örlogshamn, bastion, stadsplan, rutnätsplan, karl xi, dahlberg, stadsbyggnad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 12/07/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kathinka Schartau
Examinator / Examiner: Kathinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_peter_robertsson.pdf (3898 kB, öppnas i nytt fönster)