Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Signal , pp. 68. TKS/Fysisk planering, 2005.

The work

Författare / Author: Anna Signal
Titel / Title: Form Flöde Funktion Stadsförnyelseprojekt på Lövholmen i Stockholm
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet syftar till att ge förslag till ett trivsamt bebyggelseområde på Lövholmen i Stockholm.
Vad är det som gör vissa stadsrum mer trivsamma än andra? Vilka faktorer påverkar vårt intryck av det offentliga rummet? Jag har valt att fokusera på faktorerna form, flöde och funktion, som jag anser har stor påverkan på hur människor upplever stadsmiljön. Stadens form utgör dess gestalt, d v s struktur, skala och utseende. Med flöde avses de mänskliga rörelserna i det offentliga rummet. Funktioner är stadens funktionella innehåll såsom bostäder, verksamheter och rekreationsområden m m.
Arbetet är uppdelat i sex kapitel. Inledningsvis beskrivs bakgrund, syfte och tillvägagångssätt. Därefter redogörs för tre arkitekters syn på stadsbyggande, där var och en fokuserar på ett av de tre begreppen form, flöde och funktion.
Ett kapitel beskriver Lövholmen, områdets historik och gällande planeringsförutsättningar. En inventering har utförts av planområdet och dess omgivning utifrån de tre begreppen.
Det centrala i arbetet har varit processen fram till det färdiga planförslaget. Ett viktigt moment har varit att laborera med olika planlösningar och formuttryck. Tre planlaborationer har utformats vilka värderats utifrån form, flöde och funktion.
Planförslaget baseras på ställningstaganden från laborationerna och på analysen av Lövholmen. Goda exempel från analysobjektet Hammarby sjöstad utgör förebild.
Förslaget redovisas under rubrikerna kvartersstruktur, offentliga platser, verksamheter och service samt trafik. Förslaget innebär i korthet; 1050 lägenheter, 31 000 kvm verksamhetsyta, ca 800 parkeringsplatser och ett exploateringstal på 1,3.
Slutligen återknyts till de tre studerade arkitekterna. Ett försök görs till att tolka vad de skulle tycka om planförslaget.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Stadsförnyelse, Lövholmen, Liljeholmen, Form, Flöde, Funktion, Anna Signal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 01/26/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00