Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Abdallah Azam , pp. 69. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Abdallah Azam
abdallah.azam@hotmail.com
Titel / Title: Gjuteriet - Ett planförslag med hänsyn till det kulturhistoriska arvet
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Malmö är idag i en övergångsfas från att ha varit ett industrisamhälle till att bli ett kunskapssamhälle. En sådan övergång leder till att industrierna måste ge plats åt kunskapsföretagen. I samband med dessa industrier i före detta profilerade industristäder som Malmö finns ett stort kulturhistoriskt värde förknippat. Att omvandla kulturhistoriska områden utan att inskränka på dess historiska värde är inte alltid lätt. Därför har regeringen arbetat fram det kulturpolitiska målet där termen kulturmiljövård introducerades som ett samlande begrepp för att bevara och levandegöra kulturarvet samt kunna spegla samhällets och inte minst industrialismens historia.

Arbetet har utifrån detta studerat kulturmiljöbegreppet för att sedan göra ett funktionsomvandlingsförslag för kvarteret Gjuteriet i Malmö där Ljungmans verkstäder bedrev sin verksamhet förr med hänsyn till platsens historiska värde. Syftet med arbetet har därmed varit att göra en karaktärisering av kvarteret Gjuteriet i Malmö för att sedan upprätta ett förslag för vilka byggnader som skall bevaras och med hänsyn till dessa byggnaders kulturhistoriska värde bryta upp detta jättekvarter till mindre stadskvarter. Därefter ta fram riktlinjer för området för att sedan bestämma markanvändningen samt ta fram ett förslag på hur kommande exploatering inom området kan utformas.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, Spatial Planning, Kulturmiljö, Kulturmiljövård, Kulturhistoria, Kulturarv, Kulturvärde, Malmö, Limhamn, Gjuteriet, Industrialismen, Funktionsomvandling, Industriområde, Stadsmorfologi, Karaktäriseringsmodell, Kulturhistorisk värdering, Byggnadsvård

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/05/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Alla bilder publiceras med erforderligt tillstånd. Om ingen källa anges är bilderna tagna av författaren.