Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johannes Nilsson , pp. 47. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Johannes Nilsson
johannes_nilsson@telia.com
Titel / Title: Ett spårvägssystems förutsättningar som stadsbildande element - tillämpning för spårväg till Ensjön i Norrköping
Abstrakt Abstract:

Norrköping med närmare 100 000 invånare är en av få städer i Sverige med spårväg. En utbyggnad av systemet till Navestad har länge diskuterats. En detaljplan för spårvägsutbyggnad finns, men spårvägen är ännu inte byggd. Frågan har väckts igen, där man även diskuterar en dragning vidare till Ensjön. Från kommunens sida ser man det nu inte bara som en transportfråga utan en stadsbyggnadsfråga där spårvägen utgör en viktig del i utvecklingen av staden.

Syftet med examensarbetet är att analysera förutsättningarna för en samordnad trafik- och bebyggelseplanering. Följande problemställningarna behandlas i analysen:

- Vad krävs för att motivera spårväg i det aktuella området?
- Vilka positiva effekter kan en samordnad bebyggelse- och trafikplanering föra med sig?
- Vilka faktorer har legat till grund för att spårvägen inte byggts?
- Hur skiljer sig andra städer från Norrköping inom de områden som avgör förutsättningarna för spårvägssystem och finns det exempel som skulle kunna fungera som förebilder i Norrköpings sammanhang?

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Norrköping, spårväg, samordnad trafik- och bebyggelseplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
gosta.blucher@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Norrköpings kommun och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Anmärkningar / Comments:

Arbetet finns i både A3-format (original) och A4-format. För mer information var vänlig kontakta författaren.

Johannes Nilsson
mobil: 070-476 99 28
e-post: johannes_nilsson@telia.com