Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Dejan Petrusic , pp. 27. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2004.

The work

Författare / Author: Dejan Petrusic
is00dpe@student.bth.se
Titel / Title: En studie av SSL
Översatt titel / Translated title: A Studie Of SSL
Abstrakt Abstract:

Dokumentet är ett resultat av studier gjorda under kursen Kandidatarbete I Datavetenskap. Arbetet utforskade, genom fallstudie, två egenskaper av distribuerade informationssystem och relation mellan dessa: säkerhet och prestanda. Målet med fallstudien har varit att belysa nackdelen med användning av Secure Socker Layer (SSL) dvs. dess effekt på hastigheten och fördelen med SSL, dvs. SSL:s roll i informationssäkerhetsarbetet.

Arbetet visar hur prestanda i ett tillämpad distribuerat informationssystem kan påverkas av en SSL tillämpning. Systemets responstid testades för skillnader mellan en SSL säkrad uppkoppling och utan. Det testade systemet var ett bokningssystem som används för administration av resor, utvecklat i DotNet utvecklingsplattform.

Arbetet har dessutom visat genom studien av informationssäkerhetsstandarden ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) vilken plats som SSL protokollet har i informationssäkerhetsarbetet i organisationer. Metoden för jämförelse utvecklades och baserades på interaktionsmodellen.

Hypotesen för arbetet var att mjukvara som tillämpar SSL gör att responstiden blir längre men gör också att informationssystemet uppfyller krav enligt standarden för ledningssystem av informationssäkerhet SS-ISO/IEC 17799 och SS 62 77 99-2.

Hypotesen bekräftades då resultatet för mätningen visade en ökning på 37,5 % i medel för klienten med säkrad SSL uppkoppling och att resultatet av LIS studien visade att organisationer uppfyller viktiga krav ställda i standarden genom at ha en SSL säkrad kommunikation i sitt informationssystem.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This study shows the impact of SSL application on performance in a distributed information system. Further, the case study shows also, through studies of information security standard SS-ISO/IEC 17799, the place that SSL has in applying information security in organisations.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: informationssystem, information systems, distribuerade system, distributed systems, säkerhet, security, prestanda, performance, mätningar, measurements, SSL, säkerhetsstandard, security standard, ss-iso/iec 17799, webbtjänster, webservice, .net, SOAP, XML, integration, ILT Booking System

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Gustafsson
goran.gustafsson@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: ILT Karlskrona
Anmärkningar / Comments:

dejanpetrusic@hotmail.com, is00dpe@student.bth.se