Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carola Svensson; Sofia Karlsson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Carola Svensson, Sofia Karlsson
Titel / Title: Att möta kvinnor som blivit utsatta för misshandel - Analys av en kvinnas berättelse
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Kvinnomisshandel är ett vanligt förekommande problem både nationellt och internationellt. Det medför allvarliga konsekvenser för kvinnors fysiska och psykiska hälsa och deras möten med vården. Grunden för ett bra omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld är att lyssna, fråga och tro på vad kvinnorna säger. Det finns ett motstånd hos vårdpersonal att våga fråga om misshandel. Orsaken kan vara tidsbrist eller rädsla för att sätta igång en process som de inte kan hantera. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka känslor och tankar den misshandlade kvinnan har och hur hon upplever olika möten. Metod: Kvalitativ metod har använts, där en kvinnas självupplevda berättelse har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Resultatet beskriver kvinnans möten med olika yrkeskategorier som påvisar svårigheterna i att möta denna kvinna. Känslor som förödmjukelse, skam, skuld och att kvinnan anklagar sig själv framkommer tydligt. Slutsats: Det viktiga är att finnas där och lyssna på kvinnan. Få henne att förstå att du tror på henne och visa att du tar henne på allvar. Inte vara rädd för situationen utan våga fråga kvinnan, hellre en gång för mycket än ingen gång alls. Var noga med att bekräfta hennes styrka och mod. Då kan du bli den som kvinnan öppnar sig för.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: kvinnomisshandel, attityder, kvinnor, möte, omhändertagande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 13b_att_mota_kvinnor_ht05.pdf (1501 kB, öppnas i nytt fönster)