Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jimmy Persson MSE-2003:29, pp. 65. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Jimmy Persson
j.p@linux.nuANTI_SPAM
Titel / Title: Comparison of Enterprise Java Beans and .NET from a Component Point of View
Översatt titel / Translated title: Jämförelse av Enterprise Java Beans och .NET från en Komponents Synvinkel
Abstrakt Abstract:

This paper may be of interest for anyone developing component based software, (such as software architects and designers, advanced web system developers etc), companies choosing between technologies and that are in need of high performance, etc.

The Enterprise Java Beans (EJB) technology and the .NET technology are similar to each other in many ways. Both of the technologies are used for developing components that can interact through some kind of server, it is possible to make distributed applications etc. The similarities between these technologies make it interesting to compare them. They also make it hard to decide which technology to choose. One goal of this report is to present information that can help choosing. This is done by presenting basic component theory, information about EJB and .NET, and finally the result of an experiment is presented. In the experiment one or more clients connect to one or more servers to get to a set of distributed components. As it turns out, EJB is superior to .NET in all areas but one. EJB needs more resources and may cut clients of when not getting enough. .NET on the other hand is slow, but it always delivers.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Det här arbetet kan vara av intresse för komponentutvecklare, företag som väljer mellan teknologier och anser att prestanda är viktigt.

Enterprise Java Beans (EJB) och .NET har många likheter och kan användas för komponentutveckling. Likheten mellan teknologierna gör det intressanta att jämföra dem med varandra. Grundläggande komponentteori bygger tillsammans med teori om EJB och .NET upp en bas som sedan används för att göra en teoribaserad jämförelse. Slutligen presenteras resultatet av ett experiment där de båda teknologierna jämförs. Där visar det sig att EJB är överlägsen i alla avseenden utom ett. I EJB behövs mer resurser än i .NET för att det ska fungera optimalt och för att allt arbete ska klaras av. .NET är långsammare men lyckas alltid genomföra sitt uppdrag.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Nyckelord / Keywords: EJB, .NET, component, distribute

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Håkan Grahn
Hakan.Grahn@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

If using my mail address found under “Författares e-post/Author's e-mail:”, please remove “ANTI_SPAM” from the rear end of the address.

Om du vill skicka ett mail till e-postadressen under rubriken "Författares e-post/Author's e-mail:", så ta bort texten "ANTI_SPAM".

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis.pdf (829 kB, öppnas i nytt fönster)