Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Larsson , pp. 92. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Kristina Larsson
kristinalarsson_@hotmail.com
Titel / Title: Riksintressen i den översiktliga planeringen
Abstrakt Abstract:

Riksintressesystemet har sedan det lagstiftades år 1987 granskats, diskuterats och ifrågasatts. Tillämpningen av riksintressesystemet har ansetts haft grundläggande oklarheter och problem, bland annat vad det gällde riksintresseområdens aktualitet samt hur de skulle geografiskt avgränsas. Då bristerna och problemen med tillämpningen av riksintressesystemet ansågs vara av den omfattningen att det påverkade dess trovärdighet och legitimitet var det intressant att studera hur riksintressesystemet tillämpades i praktiken, i den översiktliga planeringen.

Syftet med arbetet var att studera hur riksintressesystemet tillämpades i praktiken. Detta genom att undersöka hur Sveriges kommuner geografiskt avgränsade riksintressen enligt 3 kapitlet MB i den översiktliga planeringen, i förhållande till länsstyrelsernas underlagsmaterial. De metoder som användes i arbetet var en litteraturstudie samt en kvantitativ studie, i form av en enkätundersökning.

Resultatet av litteraturstudien och enkätundersökningen påvisade att det fanns problem och brister med riksintressesystemet och tillämpningen av det, i den översiktliga planeringen.

De slutsatser som kunde dras var att:
• Majoriteten av kommunerna geografiskt avgränsade samtliga riksintressen enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial, trots att ett flertal av tjänstemännen angav att kvaliteten på länsstyrelsernas underlagsmaterial var bristfällig i flera avseenden.
• Det fanns skillnader mellan olika riksintressen för hur de hanterades och tillämpades i den översiktliga planeringen.
• De statliga myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna saknade tillräckliga resurser, kunskap och kompetens för att kunna tillämpa riksintressesystemet.
• Riksintressesystemet och tillämpningen av det genomfördes inte enligt intentionerna i gällande lagstiftning.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Environmental Studies\General
Nyckelord / Keywords: Riksintressen, översiktlig planering, geografisk avgränsning av riksintressen, Länsstyrelsens underlagsmaterial, fysisk riksplanering, kommunal fysisk planering.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hzd3h
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Dunér, Tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i Växjö. Håkan Locking, Lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö.
marten.duner@dom.se
Examinator / Examiner: Prof. Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011larsson.pdf (10908 kB, öppnas i nytt fönster)