Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Helgeson 99013, pp. 60. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Johan Helgeson
Titel / Title: Kontaktrum och Södra Älvstranden i Göteborg
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete avslutar mina fem års studier vid Institutionen för Fysisk planering vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby. Arbetet omfattar 20 av totalt 180 poängs studier vilka lett mig fram till en teknologie magisterexamen i Fysisk planering.

Examensarbetet bestar av en teoretisk del som handlar om staden och det offentliga rummet. Jag har valt att fokusera på städers offentliga rum och deras fysiska uppbyggnad i relation till hur det påverkar upplevelsen och användningen av dem. De offentliga rummen har sedan de första städernas uppkomst haft en viktig roll för demokrati, handel och kulturella frågor. Idag satsas åter på stadsrummen i Sverige som ett led i att stärka stadslivet för att göra våra städer mer attraktiva.

I examensarbetet studeras tio stycken offentliga rum i två olika städer: Göteborg där jag nu är bosatt och Graz där jag bodde som utbytesstudent på arkitektutbildningen under sista studieåret. De båda städerna har olika historisk uppkomst, den ena anlagd på kungligt direktiv och den andra organiskt utbyggd sedan medeltiden. De båda städernas olika stadsbyggnads¬historiska framväxt ger karaktärsmässigt väldigt olika stadsrum. I studien studeras tio centralt belägna stadsrum i de båda städerna. Inte tillräckligt för att kunna ge vetenskapligt korrekta uttalanden, men likväl en intressant jämförelse där tydliga skillnader i uppbyggnad och användning kan studeras. I anslutning till dessa fallstudier i praktiskt byggande av städer och offentliga rum har jag läst eller läst om flera av de stora tänkarna kring stadsbyggande och offentlighet.

Studien i stadsrum kan ses som en kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad inför examensarbetets praktiska tillämpning i uppgiften att gestalta ett utvecklingsförslag för den centralt belägna södra älvstranden i Göteborg. Ambitionen har varit ett planförslag där fokus ligger på att sammanlänka södra älvstranden med övriga centrala Göteborg och att skapa förutsättningar för nya attraktiva och kvalitativa stadsrum utmed detta centrala stråk.

Examensarbetet har med mycket möda och stort besvär arbetats fram på Göteborgs stadsbyggnadskontor, distrikt Väster, under tiden januari - september 1999.
Därför vill jag rikta ett stort tack till er på Göteborgs stadsbyggnadskontor for arbetsplats och handledning, särskilt till Göran Wallin och Eva Holm.
Tack också till Gunnar Nyström, handledare på Institutionen för Fysisk planering och till Björn Klarqvist, Chalmers, för inledande och klargörande diskussioner med en förvirrad examensarbetare. Under examensarbetet har även Bohusläns skärgård varit en viktig plats för utflykter i kajak, tack Bohuslän! En hälsning också till Peter Roslander, en annan Glumslövare i storstan…

Jag vill också rikta ett varmt tack till följande personer som varit extra viktiga under min studietid:
Magnus Johnsson och Fredrik Kymle
Min familj, för att ni finns där när allt förändras.
Mats Davidsson, Torbjörn Lundell och Magnus Ericsson från ”Polhemsgatan¬kollektivet”, inte minst för alla våra intressanta diskussioner i matlaget på kvällarna.
Paul Stanley och Alastair Bowden, engelska studie- och lägenhetskamrater i Graz.
Anna Hjerling.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: stadsmiljö, torg, stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 03/06/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Göran Wallin, Gunnar Nyström
gunnar.nystrom@ifp.hk-r.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Göteborgs stadsbyggnadskontor

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: