Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Malmlin; Lina Millborg , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Jenny Malmlin, Lina Millborg
Titel / Title: Att vara anhörig till en person som vårdas palliativt
Abstrakt Abstract:

Målet för palliativ vård är bästa möjliga livskvalitet för både den sjuke och dennes anhöriga. Det var viktigt som vårdpersonal att se till hela familjen, och inte bara den sjuke. När vårdpersonal ej ser de anhöriga upplevs det som ett lidande för anhöriga. Livskvaliteten ökade för både den sjuke och de anhöriga när vårdpersonalen gav bra vård. Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas upplevelser av palliativ vård. Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som analyserats utifrån kvalitativ metod. Den inhämtade data analyserades enligt Burnards (1995) innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i fyra kategorier vilka var: att möta vårdpersonal, information och kommunikation från vårdpersonal, betydelsen av att få stöd och hjälp från vårdpersonal och vänner samt livskvalitet. Det som framkom i studiens resultat var att anhöriga behövde professionell vårdpersonal, få mer information om den sjuke. De upplevde att stöd och hjälp från vänner och vårdpersonal var viktigt, samt egentid. Genom bättre kunskap om de anhörigas upplevelser av den palliativa vården kan vårdarbetet förbättras för alla inblandade.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anhöriga, den, sjuke, palliativ, vård, upplevelser, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lotta Holmgren
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: jennym_linam.pdf (395 kB, öppnas i nytt fönster)