Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Filipsson , pp. 60. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Johan Filipsson
johan_filipsson@hotmail.com
Titel / Title: LÖVHOLMEN - Ett planförslag med historiska avtryck
Abstrakt Abstract:

I DAG RÅDER ETT STORT OMVANDLINGSTRYCK på de före detta industriområdena längs inloppet till Stockholm och Mälarens stränder. Dessa platser utgör attraktiva tomter för bostadsbyggande och många områden har byggts om eller är under omvandling. Ett av dessa är Lövholmen vid Liljeholmen. Här finner man idag bland annat Beckers hundraåriga fabriksanläggning med avsevärda kultur-
historiska värden.

EXAMENSARBETET HAR LETT FRAM till ett planförslag som visar på hur en kommande förtätning av planområdet kan utformas. Förslaget grundas i inventerings- och analys-resultat samt på tidigare ställningstaganden från bland annat Stockholms stadsbyggnadskontor.

PLANFÖRSLAGET INNEBÄR I STORA DRAG att områdets be-varandevärda bebyggelse utgör stommen och ny samtida bebyggelse införs i medveten kontrast. För att värna Lövholmens utpräglade industrikaraktär föreslås tre olika planstrukturer inom planområdet. Nya offentliga mötesplatser och promenadstråk skapas och området görs mer tillgängligt. Förhoppningen är att Lövholmen ska kunna fungera som en ny sammanhållen stadsdel där de historiska avtrycken förblir avläsbara även i framtiden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Planförslag, kulturmiljö, industribebyggelse, kommunikationer, rekreation, förtätning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 01/23/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher och Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00