Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jerk Allvar , pp. 88. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Jerk Allvar
jerk_allvar@hotmail.com
Titel / Title: Staden, planen och marknaden - en studie av offentliga och privata aktörers agerande i stadsplaneringen
Abstrakt Abstract:

I detta examensarbete fokuseras staden, planen och marknaden. Mer konkret behandlas den offentliga planeringens makt i relation till marknadskrafter i den fysiska planeringen. Detta tema formuleras utifrån iakttagelser från samtiden och underbyggs sedan med svensk och internationell forskning. De huvudsakliga frågeställningarna handlar om 1, den offentliga planeringens användning av det kommunala planmonopolet, 2, hur olika aktörer agerar i planprocessen, samt 3, om förhandlingar påverkar utfallet i planprocessen.

Undersökningen genomförs som en enfallsstudie av en aktuell planprocess, en planprocess där just relationer mellan offentliga och privata aktörer förväntats. Fallet som undersöks är processen kring omvandlingen av Norra Backa i Borlänge. Där omvandlas ett tidigare industriområde till en storskalig handelsplats. Vad gäller metoder så byggs undersökningen upp med ett flermetodiskt angreppssätt. Semistrukturerad intervju och kvalitativ innehållsanalys är de metoder som används. En intervju har genomförts med en tjänsteman som varit involverad i det undersökta fallet. Den kvalitativa innehållsanalysen används dels vid en analys av tidningsartiklar ur en lokaltidning men också som grund när planhandlingarnas förändring genom processen undersöks. Dessa tre metodanvändningar ger tre separata resultat som jämförs och analyseras genom en triangulering.

Analysen visar hur det undersökta fallet kan förstås med hjälp av begrepp som exempelvis allmänintresse och särintresse samt aktör och struktur. I undersökningen pekas stadens storlek och attraktivitet ut som en avgörande faktorer för det sätt som den offentliga planeringen kan använda planmonopolet. Uppsatsen syftar inte till att diskutera aktörernas agerande i termer av rätt eller fel. Utan snarare till att belysa problemet med att en detaljplaneprocess skall tillgodose många aktörers behov och att hierarkier uppstår mellan aktörer inom planeringsfältet.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Nyckelord / Keywords: aktörer, offentlig, privat, marknadsorienterad planering, allmänintresse, särintresse, neoliberal planering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8v5fuz
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/10/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Karl Bergman
Examinator / Examiner: Christer Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012allvar.pdf (4216 kB, öppnas i nytt fönster)