Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Koorosh Shahdaei , pp. 39. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Koorosh Shahdaei
kosh06@student.bth.se
Titel / Title: Driving Strategic Transformation: Case of Service Delivery in Telecom Industry
Abstrakt Abstract:

The aim of this paper is to sketch out a proposal for master thesis in the area management control. This thesis focuses on how managers should use the management control systems to enforce strategic transformation. These ideas are currently subject of academic and industrial research.
As theoretical and practical foundation, this thesis will be inspiring for project oriented corporate specializing in service delivery especially in the field of Telecom sector. Considering today’s global rivalry, with continuous emerging complex projects, relating matrix organizations and customers, alongside with human factors drawn in; makes Service Delivery companies
particularly unstable. In the era of information technology the service delivery companies are subject to continuous strategic transformation to be able to create sustainable competitive advantages and stay in the business.
[1] framework is used as starting point of this paper. This framework proposes two excessive points of reference to categorize management control systems i.e. interactive versus analytical systems and level of management control.
This thesis intends developing two novel ideas; firstly, that the framework of interpretation could be dragged out to cover parameters such as control system, and incentive system, management tool, and organizational structure; secondly, it investigates how these parameters would link up rationally in a combined manner.
The organizational factor arises from the literature on project management that bringing together the issues for driving new product lines and related service deliveries. Management literature on control systems has inspired the idea of the tool for supporting a smooth strategic transformation.
Among other things, it stresses the importance of matrix coordination for the service delivery organizations. Furthermore incentive factor could take part in enforcing transformation on strategic level even healthier.
As a foundation for empirical study, a case study has been performed to explore the significance of above mentioned management control method. The studies represent several years of research with focus of strategic transformations. The studies suggested how these transformations were setup and interpreted in a framework of above mentioned parameters. A more efficient arrangement would contribute to a better interactive and analytical features. This approach,
which is characterized for service delivery organizations, tenders an gripping idea to be explored in future researches.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syftet med denna uppsats är att skissa fram ett förslag till examensarbeten inom området Management Control. Denna avhandling fokuserar på hur företagsledning ska använda olika kontrollsystem för att genomdriva strategiska omstruktureringar. Dessa idéer är för närvarande föremål för akademisk och industriell forskning.
Som teoretisk och praktisk grund, kommer denna avhandling vara inspirerande för företag som specialiserat sig på leverans av tjänster inom telekomsektorn. Med tanke på dagens globala rivalitet, med ständigt nya komplexa projekt, stora organisationer och olika kunder samt relaterade mänskliga faktorer, gör serviceleverans företagen särskilt sårbara. Företagen är föremål för ständig strategisk omvandling för att kunna skapa hållbara konkurrensfördelar och stanna i verksamheten i en tid präglad av informationsteknologi och serviceleverans.
Som utgångspunkt för denna uppsats, föreslås två olika referenser att kategorisera ledningskontrollsystemen, dvs interaktiva kontra analytiska system.
Denna avhandling föreslår att två nya idéer utvecklas, utöver det sistnämnda, som skulle kunna täcka parametrar för styrsystemet med hjälp av speciella verktyg. Vidare föreslås hur dessa parametrar skulle kombineras för att bidra till en optimal lösning åt problematiken.
Den organisatoriska faktorn härrör från litteraturen om projektledning som beskriver hur man driver nya produktlinjer i samband med tillhörande tjänster. Vidare ger litteraturen inom ledningsytem stöd till en metodik för en smidig strategisk övergång. Som en grund för empirisk studie har en fallstudie genomförts för att undersöka betydelsen av ovan nämnda ledning kontrollmetoden. Studierna representerar flera års forskning med fokus på strategiska förändringar. Slutligen, presenteras en metodik behöves för att bidra till en bättre interaktiv och analytisk metodik som skulle samverka mer effektivt. Detta tillvägagångssätt, som kännetecknas av organisationer inom serviceleverans sektor, ger en gripande idé att utforska i framtida undersökningar.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Telekommunikation - Telecommunications
Industriell ekonomi - Industrial Management and Engineering
Nyckelord / Keywords: Management Control, Telecommunication, Service Delivery

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8z5fwr
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 10/16/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Ossi Pesämaa
ossi.pesamaa@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012shahdaei.pdf (347 kB, öppnas i nytt fönster)