Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oscar Hall , pp. 61. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Oscar Hall
k.oscar.hall@gmail.com
Titel / Title: Funktionsintegrering i Externhandelsmiljö
Abstrakt Abstract:

Arbetet är en teoristyrd fallstudie på Amiralen och Slottsbackens handelsområden, med syfte att undersöka möjligheten att skapa en trevligare visuell externhandelsmiljö med hjälp av förtätning och funktionsintegrering. För att göra detta jämför och förenas handelsperspektiv på platsen med kända stadsbyggnadsbegrepp. Arbetes teori grundar sig på Jane Jacobs syn på staden som centrum för mångfald, Joel Garreaus teoretiserande av externhandelscentrumen utifrån begreppet Edge Cities, samt en syn på den täta staden som en hållbar stad. För att skapa den mångfaldiga staden krävs en inplantering av olika funktioner med olika tidsscheman, så att gaturummet ständigt befolkas av en varierande sammansättning människor. Vid sidan av detta förespråkas små kvarter, en tät stad med hög koncentration av människor och en bebyggelse med blandad bebyggelse från olika tidsåldrar. Compact city i kombination med urban sprawl, menar att en tät stad ökar möjligheterna att gå och åka kollektivt, tillsammans med att mindre ianspråktagande av mark, skapar ett hållbart samhälle. Problem uppstår dock vad gäller privata zoner, grönstruktur och tillväxt. Vidare fastställer Edge Cities externhandeln, som en faktisk stad. Problemen ligger enligt Garreau i att platserna inte har hunnit skriva sin historia och inte är färdiga platser. Dessutom hävdar ha att de inte konkurerar med centrumhandeln och därför inte kan ses som ett hot.

Sedan sker en genomgång av Sveriges externhandel, där historian redogörs, från skapandet av gallerior i stadscentrumen, till flykten från staden, med bildandet av stora öppna trafikorienterade miljöer. Efter det gås stadsbyggnadsideal enligt Jan Gehl och Gordon Cullen igenom. De båda propagerar för den täta staden utifrån en mänsklig skala, där brutna siktlinjer och intima platser prioriteras. Jan Gehl har dock ett större fokus på den mänskliga skalan än Gordon Cullen. Efter det presenteras handelns behov och krav, där fokus ligger på att synas, och ett tillrättaläggande av området för kunderna. På senare tid har trenderna pekat mot en mer upplevelseinriktad shopping med krav på förändringar. Till sist inventeras Amiralen, och Inspiration lånas från Sickla köpkvarter, där en externhandelsmiljö har utformats från kvartersstruktur, med inslag av funktionsintegrering.

Till sist mynnar arbetet ut i ett antal förändringsfaktorer för hur externhandelsmiljön kan förändras. Huvuddragen här är att plantera in nya funktioner med varierande tidsscheman, utgå från en rutnätsplan för att öka siktlinjerna, koncentrera handeln till ett stråk som binder ihop de olika delarna och minska ner parkeringen med 25%. Faktorerna exemplifieras sedan i ett planförslag över Amiralen & Slottsbacken, där slutsatsen dras att framför allt parkeringens tillgänglighet och synligheten är de stora problemen för ett genomförande. Till sist ifrågasätts möjligheten att överhuvudtaget genomföra arbetet i en avslutande diskussion. De två stora problemen kan anses vara fastighetsägarnas vilja till ombyggnaden och medelsvenssons vilja att bo i området innan resultatet är tydligt. Men för att skapa en bärkraftig utveckling måste folk tvingas in i rätt beteenden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Externhandel, Blandstad, Funktionintegrering, funktionsblandning, handel

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8wqt9m
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 07/31/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Alina Lidén
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hall.pdf (14045 kB, öppnas i nytt fönster)