Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Gustav Hellund , pp. 56. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Gustav Hellund
Titel / Title: Centrumutveckling i Örebro - Att minimera barriäreffekterna av järnvägen
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING
I Örebros översiktsplan från 2010 nämns tre förslag, nedgrävning, överdäckning och upphöjning av järnvägen för att minska dess störnings och barriäreffekter. Syftet med examensarbetet är att göra ett planförslag utifrån det förslag från Örebro kommun som mest minskar barriäreffekterna av järnvägen, bäst länkar samman Väster och centrum och svara på frågeställningen. För att genomföra det har två analyser utförts. En litteraturstudie med material från bland annat Jane Jacobs och Jan Gehl. Inventeringar för att hitta den befintliga grönstrukturen, infrastrukturen, bebyggelsestrukturen och rumsstrukturen. Nedan följer frågeställningen med svar.

Hur kan stadsdelarnas unika karaktär och attraktivitet stärkas utan att de
smälter samman till en?
Enligt litteraturstudierna kan stadsdelarnas unika karaktär och attraktivitet stärkas genom att skapa en stad med ett offentligt rum där människor vill vistas och som bidrar till sociala kontakter. Detta kan ske genom att skapa en mångfald av kultur, service och handel. Utemiljön bör också vara anpassad efter oss och våra sinnen så vi upplever den på bästa sätt. Detta utförs i planförslaget genom att kvarter blir korta, äldre byggnader sparas och en hög koncentration av människor skapas så att områdena kan få flera funktioner. Det offentliga rummet anpassas till mänskliga avstånd bland annat genom att torg inte är större än 30 meter då det är gränser för att urskilja ansiktsuttryck och känslor. Stadsdelarnas karaktär kan bevaras genom att ny bebyggelse sammanknyter till den befintliga och att naturliga visuella gränser förstärks. Det utförs i planförslaget genom att den nya bebyggelsen har fått samma höjd som den på den östra sidan av järnvägen för att skapa en naturlig gräns mot den lägre homogena bebyggelsen på Väster.

Vilka stråk ska skapas, förstärkas, minskas eller tas bort?
Utifrån den analys som bygger på Kevin Lynch teorier ska följande stråkstärkas. Polis-/Skattehuset till Västers centrum via Järnvägsgatan och Jakobsgatan. Järntorget till Västers centrum via Olaigatan och Kilsgatan. Stortorget till Västers centrum via Vasagatan, Vasatorget och Ekersgatan. I planförslaget visas det genom att Stadsmönstret är anpassat efter stråken och att de har blivit huvudstråk.

Vilka för- och nackdelar finns med nedgrävning, överdäckning samt
upphöjning och vilken åtgärd är mest lämplig med avseende på att länka
samman stadsdelarna?
Enligt barriäranalysen som utgår från platserna där föregående stråk korsar järnvägen är nedgrävning det bästa förslaget med avseende på att länka samman Väster och centrum. Fördelarna är att ingen hänsyn behöver tas till järnvägsspåren och centralstation går att flytta. Det har en övergripande effekt på planförslaget då marken där järnvägen legat blir fri att använda till annat. Det bidrar även till att det blir möjligt att flytta Södra station och Centralstationen.

Hur ska barriären i form av Östra Bangatan hanteras?
Östra Bangatan ska bli en lugnare stadsgata. Det höga trafikflödet kommer att delas med Västra Bangatan. I Förslaget är Östra Bangatan smalare och hastigheterna kommer att sänkas för att minska genomfartstrafiken.

Hur ska ny bebyggelse/platser anpassas till de befintliga?
Inventeringarna visar att den nya bebyggelsen och platserna kan anpassa sig till den befintliga på flera sätt. I planförslaget länkar den nya bebyggelsen samman det klassicistiska stadsmönstret på Väster med rutnätsmönstret i Centrum. Grönstrukturen längs Svartån ska förlängas och förstärkas. Bebyggelsehöjden i Centrum ska gälla fram till Västra bangatan.

Fördelarna med förslaget är att bullret och barriären från järnvägen och Östra Bangatan minskar. Östra bangatan kommer bli en lugnare och trevligare stadsgata. Det kommer bli lättare att ta sig mellan Väster och centrum. Centralstation kommer ligga mer centralt i Örebro och grönområdet längs Svartån kommer få ökad tillgänglighet. Nackdelarna med förslaget är att Östra Bangatan kommer bli svårare och ta längre tid att ta sig fram på och det kommer bli mer bilar på Väster.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Centrumutveckling, barriäreffekter, järnväg, Örebro

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 01/18/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete.pdf (3414 kB, öppnas i nytt fönster)