Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Aydogan Zelal och Breznica Shoipe , pp. 46. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Aydogan Zelal och Breznica Shoipe
Titel / Title: Nebahat Akkoc- en röst till de kurdiska kvinnor som aldrig vågat tala
Abstrakt Abstract:

Blekinge Tekniska Högskola
Sektionen för Management

Arbetets art: C-uppsats 10p
Sociologi 41-60p

Titel: Nebahat Akkoc

Författare: Shoipe Breznica, Zelal Aydogan

Handledare: Kerstin Arnesson


Abstract

Det turkiska samhället är ett starkt legitimerat samhälle som är svårt att förändra, speciellt för en etnisk minoritets kvinna. Nebahat Akkoc har bevisat motsatsen. Berättelsen om Nebahats liv är ingen typisk livsberättelse, men den kurdiska Nebahat är ingen vanlig kvinna och inte heller en regelrätt samhällsmedborgare. Vårt syfte är att förklara och förstå hur starkt en enda människas vilja och mod kan vara.
Uppsatsen handlar om hennes liv och hennes syn på livet från barndomen till vuxenlivet.
Hon är kvinnan som har gett de kurdiska kvinnorna en röst, inte bara nationellt utan även internationellt. Nebahat Akkoc har genom sitt kvinnocenter (Ka- Mer) räddat oerhört många kvinnor och trots hot från den turkiska regimen så lyckas hon påverka och förändra livet för många.
Nebahat Akkoc är en kvinna som representerar de som har blivit fråntagna sin röst, genom den nonchalans som finns mot kvinnor i många kurdiska samhällen. Som kurdisk kvinna i Turkiet är du nästintill osynlig. Familjen och kollektivet är det allra viktigaste i kurdiska samhällen.
Vår förförståelse för det kurdiska samhället och de rådande normer och värderingar må vara stort, men förförståelse om Nebahat Akkoc s livshistoria är obefintlig. Centrala begrepp som är disponerade i uppsatsen och kopplas samman till analysen är socialisation, kön, identitet, jagmedvetande, roll, normer och värderingar.
För att få en rättvis bild av Nebahats liv har vi använt oss av den narrativa metoden som innebär att en människa återger sin vardag eller sin historia som en berättelse.
Resultatet presenteras som en färdig livsberättelse om en häpnadsväckande kvinna, vars liv inte går att bortse ifrån. Resultat är översatt från Turkiska och är en återberättning av Nebahats Akkoc´s egna ord. Vi har valt att använda oss av följande överskrifter för att ge en överskådlig bild av hennes livsberättelse; Mina första år, studietid, etnisk identitet, vem är jag, min familjs roll i mitt liv, min roll i familjen, familjerelationen, mål i livet, mitt äktenskap. Genom analys kopplad till de olika centrala begreppen finner vi att socialisationsprocessen är av ytterst vikt för Nebahats mod och styrka.

Nyckelord
Akkoc Nebahat, socialisation, kön, identitet, jagmedvetande, roll, kurd, norm, värdering, kvinna.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Akkoc Nebahat, socialisation, kön, identitet, jagmedvetande, roll, kurd, norm, värdering, kvinna.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 11/30/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00