Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ion Folea; Huda Mohammad Nurul; Taiwo Seun Ajayi , pp. 103. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Ion Folea, Huda Mohammad Nurul, Taiwo Seun Ajayi
Titel / Title: Competition and Marketing on the Swedish Biofuel Markets
Översatt titel / Translated title: Konkurrens och marknadsföring på Svenska biobränsle marknaderna
Abstrakt Abstract:

Bioenergy covers about 28% of Sweden’s energy demand and the percentage is steady increasing. The pellets and the bioethanol Swedish markets are the oldest and most developed whereas the biogas and the biodiesel markets are much younger and are in a earlier phases of the product life cycle. The biogas market is very geographically fragmented and therefore it is more difficult to study and analyze.
The Swedish government and authorities are deeply concerned about the energy politics, climate changes and oil dependence and different economic mechanisms are used to encourage and sustain the development of the Swedish biofuel markets.
The competitive forces are examined and analyzed on each of the studied biofuel markets and a comparative analysis is performed showing theirs different amplitudes on different Swedish biofuel markets, topping on the pellets and bioethanol markets. The main competitors are identified on each of the studied markets and a competitive analysis is performed. Each component of the marketing mix is studied and compared for two responding companies operating on the Swedish biodiesel and pellets markets. The product diversification is one of the main problems for the companies due to the standardization. Different distribution channels are used but a clear trend to increase efficiency by growing the percentage of the direct personal sales has been identified among respondent companies.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Bioenergi täcker ungefär 28% av Sveriges energibehov och andelen är ökar stadigt.
De pellets och bioetanol svenska marknaderna är den äldsta och mest utvecklade medan biogas och biodiesel marknaderna är mycket yngre och är i tidigare faser av produktens livscykel. Biogas marknaden är mycket geografiskt splittrat och därför är det svårare att studera och analysera. Den svenska regeringen och myndigheterna är djupt oroade över energipolitiken, klimatförändringarna och oljeberoendet och därför olika ekonomiska mekanismer används för att uppmuntra och stödja utvecklingen av de svenska biobränsle marknaderna. Konkurrenskrafterna undersöks och analyseras var och en på de studerade biobränsle marknaderna och en jämförande analys som visar deras olika amplituder på olika svenska biobränsle marknader utförs.
De viktigaste konkurrenterna är identifierade på vart och ett av de studerade marknaderna och en konkurrensanalys genomförs. Varje del av marknadsmixen studeras och jämförs för två företag verksamma på de svenska biodiesel och pellets marknader. Produktdiversifiering är ett av de största problemen för företagen på grund av standardiseringen. Olika distributionskanaler används, men det finns en klar tendens att öka effektiviteten genom att använda mer och mer direkt personlig försäljning har identifierats bland svarande företag.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Competition, Marketing, Biofuel markets

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 02/14/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Britt Aronsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00