Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Adam Johansson; Patrick Miletic , pp. 42. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Adam Johansson, Patrick Miletic
adjo05@student.bth.se, pami05@student.bth.se
Titel / Title: Hur arbetar logistikföretag i Blekinge strategiskt med miljöfrågor i samband med lastbilstransporter?
Översatt titel / Translated title: How do logistics businesses in Blekinge work strategically with environmental issues in collaboration with lorry shipments?
Abstrakt Abstract:

Titel: Hur arbetar logistikföretag i Blekinge strategiskt med miljöfrågor i samband med lastbilstransporter?

Författare: Adam Johansson & Patrick Miletić

Handledare: Henrick Gyllberg

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 hp

Syfte: Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka strategier för miljöarbete tre olika logistikföretag i Blekinge använder sig av i samband med lastbilstransporter, samt analysera och jämföra företagen sinsemellan i deras strategiska miljöarbete.

Metod: Vi har gjort en kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer för insamling av empiri. För övrigt har vi använt hemsidor från både företag och myndigheter samt diverse litteratur. De företag vi undersökt har vi valt utifrån storleken på företagens verksamhet. Detta för att se om det finns några skillnader i det strategiska arbetet med miljöfrågor beroende på företagets storlek.

Slutsats: Vår slutsats är att de tre undersökta företagen strategiskt arbetar väldigt olika med miljöfrågor. Där det är DHL som genom ett proaktivt synsätt på miljöfrågor har kommit längst i sitt strategiska miljöarbete. Följt av Karlshamns Expressbyrå som har ett mer reaktivt miljöarbete och därefter KNS Bilfrakt som endast är reaktiva. Här tycks det framkomma ett samband mellan företagets storlek och hur långt företaget har kommit i sitt strategiska miljöarbete, då DHL är det störst företaget i studien följt av Karlshamns Expressbyrå och därefter KNS Bilfrakt. Men det finns även likheter mellan företagen i vad de vill uppnå med sina strategiska beslut i miljöfrågor. De strategiska besluten handlar framförallt om att förbättra sin position gentemot sina kunder och att använda sina resurser på bästa sätt. Här skiljer sig dock DHL från de övriga två företagen då de dessutom försöker att differentiera sig och skaffa konkurrensfördelar genom sitt miljöarbete.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Strategi, miljöstrategi, logistik, logistikföretag, åkeri, miljöarbete

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 08/07/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
hgy@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbet_ -_johansson_-_ miletic.pdf (400 kB, öppnas i nytt fönster)