Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eva Fredriksson , pp. 55. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Eva Fredriksson
eva@khamn.com
Titel / Title: Samgående i facklig organisation - Utvecklingsprojekt som lärande verksamhet
Översatt titel / Translated title: Merging in trade union - Development project as learning activity
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden till uppsatsen är att några fackliga sektioner har valt att gå samman i färre enheter. Projektledningen, som kommer från den fackliga avdelningen, organiserar ett utvecklingsprojekt där de förtroendevalda under ett halvårs tid träffas regelbundet. De förtroendevalda planerar och utformar den nya sektionsverksamheten. Men något händer när sektioner går samman och det är intressant att studera hur de förtroendevalda hanterar förändringsprocessen. Syftet är att utöka kunskapen om vad som händer ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv vid organisationsförändring. Vilka förutsättningar finns för utveckling av lärande ur de förtroendevaldas perspektiv när sektioner går samman?
Genom en interaktiv forskningsansats har jag under utvecklingsprojektet samlat in data genom fokusgruppsintervjuer, djupintervjuer, enkäter och observationer.
Resultatet visar att utvecklingsprojektet som lärandeverksamhet utgör en stark grund genom sin ideella grundtanke om att medlemmen står i centrum. Utvecklingsprojektet som lärandeprocess fyller en viktig funktion, eftersom det ger deltagarna möjlighet till inspiration, visioner, kommunikation och till att ifrågasätta. Styrdokument, grundvärderingar, inställning, utvecklingsmål, mångfald av erfarenhet och kunskap, struktur och interaktion är förutsättningar för utveckling av deltagarnas lärande. De förtroendevaldas gemensamma mål i relation till motsättningar i verksamhetssystemet har betydelse för de nybildade sektionernas verksamhet, och det visar sig exempelvis i möjligheter att utveckla arbetsdelningen och informationshanteringen på expeditionerna. Samgående av sektioner är en faktor som kommer att leda till utveckling eftersom mångfalden av erfarenheter kan öppna för innovation och kreativitet. Den öppningen initierar till att de förtroendevalda också kan skapa en verksamhet som har struktur och trygghet.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Fackförening, ideell verksamhet, interaktiv forskning, lärande, sammanslagning, utvecklingsprojekt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 07/16/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hansson
Examinator / Examiner: Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: maguppseva.pdf (659 kB, öppnas i nytt fönster)