Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Tognolina , pp. 69. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Maria Tognolina
Titel / Title: Interface vatten - stad - Södra Hamnen i Lysekil
Abstrakt Abstract:

Många människor finner det fascinerande att vistas i gränszoner mellan vattenområden; hav, sjöar, floder och staden där byggnader formar en tydlig silhuett. Vatten är en attraktion både för människan och för staden. Kajområden och strandpromenader är dessutom ofta platser för möten mellan människor då förutsättningarna att träffas på ett enkelt och naturligt sätt finns genom områdenas blandade funktioner. De fyller en social funktion, en yta där generationer blandas och där mänsklig aktivitet försiggår, konserter, marknader m.m. Men detta kan även skapa intressekonflikter som bör utredas och vägas mot varandra och om möjligt undvikas med en genomtänkt planering och gestaltning av områdena.

I Lysekil finns en stadsnära kajpromenad som är mer än en kilometer lång. Detta område mellan Havets hus i syd och Gullmarskajen i norr utefter Gullmarns strand är en betydelsefull del av Lysekil. Kajpromenaden är uppskattad och används året runt, men under sommaren råder en särskild stämning på stråket då staden är full av besökare som tillsammans med semesterlediga lysekilsbor träffas och flanerar på promenaden utefter vattnet. Området är därför attraktivt för näringsidkare av skilda slag och det finns ett intresse från många från olika verksamheter och aktörer att etablera sig utefter kajen, både i vattnet och på land.

Området har en del brister som genom fördjupade studier av delområdena och en medveten gestaltning skulle kunna minskas. Kajområdet är idag relativt svagt integrerat med centrum och rörelsemönstret över kajpromenaden är bitvis otydligt. Trafiken utgör tillsammans med rangerbangården dessutom en barriär mellan staden och havet. En del mark-ytor är dåligt utnyttjade, stadsrum och mötesplatser skulle kunna förstärkas med gestaltningsmässiga medel.

Syftet med examensarbetet är att utforma ett gestaltnings- och planförslag för Södra Hamnen i Lysekil utifrån analyser av området. Arbetet har föregåtts av litteraturstudier, samtal med tjänstemän på Lysekils kommun samt inventering av fallstudieområdet och tidigare ställningstaganden. Rapporten är uppdelad i tre huvudkapitel där det första beskriver projektets förutsättningar; historik, dagens markanvändning samt intressen och aktörer i Södra Hamnen. I det andra kapitlet ges först en kort beskrivning av ett antal vanliga teoretiska stadsanalysmetoder och sedan analyseras området utifrån de analysmetoder jag efter litteraturstudier valt. Det sista kapitlet beskriver planförslaget och innehåller text, kartor samt illustrationer.

Planförslaget innebär att mark- och vattenanvändningen i området preciseras. Planen redovisar även vilka typer av verksamheter som tillåts längs kajpromenaden, både i vattnet och på land. Förslaget innebär att det skapas ett sammanhållet bilfritt promenadstråk utmed kajerna i centrala Lysekil genom att det befintliga gång- och cykelstråket förlängs och förstärks. Hela kajpromenaden får en enhetlig markbeläggning och omgivande miljöer utformas och gestaltas med omsorg med tanke på det centrala läget i Lysekil.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Kajpromenad, Stadsrum, Karaktär

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/06/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Louise Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00