Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Reiz; Madeleine Lundin , pp. 60. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Anna Reiz, Madeleine Lundin
Titel / Title: Visionen om den jämställda arbetsplasten- en studie av kommunanställdas erfarenheter och kunskaper om jämställdhet och jämställdhtesarbete vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Sverige utnämndes senast år 2006 till världens mest jämställda land. Samtidigt visar forskning tvärt om att Sverige inte är ett jämställt land och att ojämställdhet finns på en rad områden i samhället. Denna studie syftar till att problematisera ämnet jämställdhet genom att belysa det formella och informella jämställdhetsarbete som bedrivs vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona kommun. Med utgångspunkt i de anställdas upplevelser sökte vi svar på följande frågor: Vilka kunskaper och erfarenheter har de anställda om det formella och informella jämställdhetsarbetet vid förvaltningen?, samt Vilka möjligheter och hinder finns vid förvaltningen för att uppnå en jämställd arbetsplats? Studien inleds med en definition av jämställdhetsbegreppet och jämställdhetsarbete, och en förförståelse för ämnet skildras. Vidare redogörs för studiens bakgrund där jämställdhet på nationell nivå, och jämställdhetspolitik och jämställdhetslag beskrivs. Även JämO: s kontroll- och granskningsfunktion tas upp. På kommunalnivå utgör Karlskrona kommuns organisation, kommunens jämställdhetsprogram, samt Barn- och ungdomsförvaltningen och dess jämställdhetsplan en central utgångspunkt i studien. Tidigare forskning lyfts fram och berör bland annat olika delar ur den statliga utredningen ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” och Ingrid Pincus avhandling ”The Politics of Gender Equality Policy. A Study of Implementation and Non – implementation in Three Swedish Municipalities”. Metoden som genomsyrar studien är av kvalitativ karaktär, där empirin inhämtades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Urvalet var dels ett strategiskt val och bestod av åtta informanter, anställda inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Av dessa var fyra män respektive fyra kvinnor, verksamma på ledningsnivå och underställd nivå vid förvaltningen. Även en intervju med en politiker aktiv i Karlskrona kommuns jämställdhetskommitté genomfördes för att få en bättre inblick i jämställdhetskommitténs arbete i kommunen. Resultatet illustrerar informanternas tankar och reflektioner om jämställdhet, och är utformat efter temana; jämställdhetsbegreppet, Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram, Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan, arbetsplatsen, löner, hinder, möjligheter samt jämställdhetsombudens verksamhet. I analysen framgår det bland annat att informanterna ser jämställdhet som åsidosatt, och inte integrerat i den ordinarie verksamheten.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Jämställdhet, jämställdhetsarbete, Karlskrona kommun

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats.pdf (417 kB, öppnas i nytt fönster)