Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

David Engström , pp. 107. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: David Engström
davidengstrom70@hotmail.com
Titel / Title: Skäggetorp - ett förslag hur stadsdelen kan integreras med övriga staden
Abstrakt Abstract:

Stadsdelen Skäggetorp är en förort cirka 4 kilometer från Linköpings centrum som uppfördes under miljonprogrammet det vill säga mellan 1965-74. Under dessa tio år uppfördes drygt en miljon bostäder i Sverige med avsikten att bygga bort den bostadsbrist och trångboddhet som då rådde. Efteråt har byggandet och stadsdelarna från epoken kommit att kritiserats hårt för att bland annat ha monotona och torftiga miljöer. Utemiljöerna var något som allt som oftast blev eftersatt vid byggandet på grund av att det rationaliserades och serietillverkning skedde. Förorterna från miljonprogrammet har även kritiserats på grund av den segregering som allt som oftast skett i dessa stadsdelar. Även Skäggetorp har fått denna kritik mot sig samt tilldelats ett rykte om att vara ett mindre attraktivt bostadsområde i Linköping. Flertalet av stadsdelsdelens invånare har pekat på detta som ett problem samt att stadsdelen har sämre rykte än förtjänat. Stadsdelens
dåliga rykte har medfört att få besöker stadsdelen vilket ytterligare förstärker segregationen.

Det här examensarbetets primära syfte har varit att skapa ett
attraktivt stråk ned mot stadsdelen från de omkringliggande
stadsdelarna och på så sätt integrera Skäggetorp med dessa.
Stadsdelen ligger idag som en egen bostadsenklav eftersom att den är omgiven av större grönytor samt infrastruktur. Bebyggelsen i stadsdelen angränsar därmed inte direkt till någon av de omkringliggande stadsdelarna. För att integrera stadsdelen har möjligheten att skapa funktioner som har potential att attrahera besökare från andra stadsdelar varit viktig. För att skapa ett attraktivt samt välanvänt stråk ned mot Skäggetorp har en Space syntax-analys utförts. Analysen innebär att stadens gatustruktur inventerats och analyserats genom att räkna ut integrationen på de olika siktlinjerna i stadens gatustruktur. Analysen menar att siktlinjer med höga integrationsvärden kommer att användas för förflyttningar inom staden. För att underlätta för att få besökare att dra sig ned mot Skäggetorp har det därför varit viktigt att skapa ett högt
integrerat stråk ned mot stadsdelen, då detta har potential att
användas i en större utsträckning.

Målsättningen med examensarbetet har även varit att skapa förutsättningar för stadsdelens invånare att göra boendekarriär inom den egna stadsdelen då ett problem har varit att flertalet av de som har råd att flytta från stadsdelen även har gjort det. På så sätt skapas även förutsättningar för en integration mella olika socioekonomiska klasser. Ett stort problem för stadsdelen är den höga arbetslösheten vilket innebär att flertalet inte har råd med annat boende. Genom att dessa ser att invånare från Skäggetorp väljer att bo kvar trots att de har möjlighet att flytta från stadsdelen kan deras syn på stadsdelens attraktivitet öka. Det här innebär att känslan av att de enbart bor där eftersom att de inte har råd att flytta kan minska.

Vid utformningen av planförslaget har, förutom den Space syntax-analys som utförts, intervjuer och enkäter med de boende samt personer involverade i stadsdelsutvecklingsprojekt i området legat till grund för att få en bild av vad invånarna vill med sitt bostadsområde samt vad som fungerat i liknande bostadsområden.

Förhoppningen är att detta examensarbete kan ligga till grund för ett förändringsarbete som syftar till att integrera Skäggetorp med den övriga staden och därmed bidra till att förbättra stadsdelens rykte.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Nyckelord / Keywords: Space syntax, medborgardeltagande, SWOT, Skäggetorp, miljonprogram, handel, bostäder, kontor, blandstad, integration, segregering, Linköping, boendekarriär

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Claes-Åke Kindlund, Anders Törnqvist
claes-ake.kindlund@telia.com
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Linköpings kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: skäggetorp_lågupplöst.pdf (29789 kB, öppnas i nytt fönster)