Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christian Erlandsson; Linnéa Heiler; Sofie Henningsson , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Christian Erlandsson, Linnéa Heiler, Sofie Henningsson
Titel / Title: Att bemöta kvinnor med anorexia nervosa
Abstrakt Abstract:

Studiens syfte har varit att se vad kvinnor med anorexia har för behov av och hur de upplever närståendes/vårdares omtanke och omsorg, och hur dessa ser på kvinnornas behov. Studien är en litteraturstudie där tre skönlitterära böcker som följer tre kvinnor drabbade av anorexia granskats. I bakgrunden framkommer att enligt Världshälsoorganisationen har skolbarnens hälsovanor förandrats sedan 1980-talet, då framförallt hos flickor. Idealvikten har blivit lägre och skönhetsidealen står i fokus hos flickorna. Anorexia blir allt vanligare och många i den drabbades omgivning vill hjälpa men detta försvåras då den drabbade inte vill ta emot någon hjälp. Som teoretisk referensram har omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson använts eftersom hennes tankar och teorier passar bra ihop med sjukdomens karaktär. Hon beskriver hur svårt det är for människan att förmedla sitt lidande till någon annan då hon kämpar med sjukdom. Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundman (2003). Fem viktiga kategorier gällande kvinnornas behov av omtanke och upplevelse av denna framkom; Trygghet, Identitet, Samtal, Stöd och Kontrollbehov. Resultatet visar att kvinnor med anorexi behöver stöd, omtanke och kärlek från sina nära. Som vårdare är det viktigt att hjälpa kvinnorna att inse att de är sjuka och att de inte kan bli friska om de inte vill. Det är angeläget att som anhörig finnas till för den drabbade och visa sitt stöd och att se personen och inte enbart sjukdomen. I diskussionen framkommer att det är viktigt att visa kvinnor med anorexia att de är sedda för sin person och inte enbart för sin sjukdom, men samtidigt måste de få bekräftat att någon ser deras sjukdom och lidande.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anorexia, kvinnor, trygghet, bemötande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 11_bemota_kvinnor_m_anorexia_ht05.pdf (1512 kB, öppnas i nytt fönster)