Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lis Elvinsson , pp. 38. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Lis Elvinsson
liselv@gmail.com
Titel / Title: Utveckling av sårvårdsverksamhet – en fallstudie utifrån ett “expansivt lärande”- perspektiv
Abstrakt Abstract:

Det blir allt mer vanligt att organisationer och företag involverar de anställda när en verksamhet ska förbättras och utvecklas. I ett ”expansivt lärande”-perspektiv kan verksamheten - genom den kollektivt samlade kunskapen - finna nya lärande- och utvecklingsmöjligheter. Hälso- och sjukvården är inget undantag och ett område som blivit mer uppmärksammat de sista decennierna är sårvården.
Syftet med min studie har därför varit att studera de lärande- och utvecklingsmöjligheter som kan uppstå inom distriktssköterskans verksamhet med fokus på sårvård. Genom fallstudie, utifrån etnografisk ansats samlades datamaterial in som senare kategoriserades och analyserades med hjälp av teorin om expansivt lärande.
Resultatet visar att distriktssköterskan och den verksamhet hon bedriver står under kontinuerlig utveckling. Lärandesituationer uppstår som en naturlig del av hennes vardag: i de handlingar och åtgärder hon utför samt i interaktionen med andra vårdgivare. Det är speciellt två utvecklingsområden som identifierats: den gemensamma begrepps- och behandlingsmodell som används vid dokumentering av sår och sårbehandling behöver förbättras, och likaså behövs en förbättrad interoperabilitet mellan de olika kommunikations- och informationssystemen distriktssköterskan använder i sitt dagliga arbete.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Today organizations and enterprises usually involve the employees in work related to improved routines and developing activities. In a developmental perspective of "expansive learning" activities may explore opportunities for collective learning and development. This opportunity also applies for health care services and this particular area of work has received much attention during the last decades, especially in how hospital nurses manage wound care. The purpose of research is to study learning- and development opportunities that appear during district nurse activities related to wound care. I have applied a combined case study and ethnographic approach to data collection, categorization and analysis by deploying a theory of expansive learning. Results show that the district nurses’ activities undergo continuous development. Learning situations arise as a natural part of the nurses’ work: in the actions she performs and during interaction with caregivers. There are two particular areas for development: the common conceptual- and treatment model for documenting wounds and wound healing; there is also room for development by means of improved interoperability between the various communication- and information systems that the district nurse uses in her daily work.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: expansivt lärande, sårläkning, sårvård, verksamhetsteori, verksamhetsutveckling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 10/25/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Heléne Ivarsson, Berthel Sutter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandpedliselvinssonutvavsarverksamhet.pdf (1005 kB, öppnas i nytt fönster)