Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Meysam Alipour; Jimmie Tapper , pp. 31. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Meysam Alipour, Jimmie Tapper
meysamalipour@hotmail.com
Titel / Title: Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 5
Abstrakt Abstract:

Abstract

Syftet med att studera detta är att undersöka anledningen till den könsuppdelade idrottsundervisningen samt vilka effekterna blivit med fokus på flickornas situation. Detta har vi gjort genom att bedriva observationer i två olika skolor i Blekinge, där en av skolorna fortfarande har gemensam idrott och den andra skolan övergått till könsuppdelad idrottsundervisning. För att bredda vårt material har vi även intervjuat inblandade parter, det vill säga elever, rektorer samt idrottslärare. Resultatet av observationerna och intervjuerna visade att flickornas situation förbättrats i den skola där man infört könsseparerad idrott. Flickorna tar för sig, lever ut och tycker det är roligare med idrott där de kan vara för sig själva. Även i den skola där man fortfarande har gemensam idrott var läraren och eleverna av den uppfattningen att det hade varit bra med könsuppdelad idrott vid vissa tillfällen.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Psychology
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Humaniora - the Humanities\Pedagogy
Nyckelord / Keywords: Könsseparerad, idrottsundervisning, psykologi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 04/19/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsatspsykologi41-60.pdf (116 kB, öppnas i nytt fönster)