Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Monica Svensson; Susann Swahn , pp. 32. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Monica Svensson, Susann Swahn
Titel / Title: Attityder och fakta kring kvinnliga chefer. Köns- och åldersskillnader
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie var att studera skillnader mellan könen avseende attityder till kvinnliga chefer. Det undersöktes på mellanchefsnivå om det fanns köns- och åldersskillnader i attityd till kvinnliga chefer, samt om det fanns en skillnad mellan privat anställda och landstingsanställda på mellanchefsnivå. Orsakerna till att det finns så få kvinnor på toppositioner belystes också, samt de eventuella åtgärder man kan vidta för att öka antalet kvinnor. Undersökningen genomfördes på 39 män och 48 kvinnor på mellanchefsnivå. Deltagarna var jämt fördelade mellan landsting och näringsliv i sydöstra Sverige. Studien genomfördes som enkätundersökning med slutna och öppna frågor. Resultaten visade att kvinnor ansåg sig mer orättvist behandlade avseende lönesättning än män. Kvinnor ansåg sig ha begränsade möjligheter pga. maktstrukturen i organisationer, medan män inte delade denna uppfattning i samma utsträckning. Kvinnor ansåg att de måste vara mer kompetenta än män, medan männen inte höll med om detta. Män ansåg inte att det var ett problem att det finns så få kvinnor på chefsbefattningar. De kvinnliga cheferna hade blivit ombedda att bli chefer, medan männen hade haft en egen målsättning att bli chef. Det fanns inga signifikanta samband mellan ålder och attitydfrågor i undersökningen, och det fanns endast en signifikant skillnad i attityder mellan sektorerna. Privatanställda menade att kvinnor hade sämre självförtroende än vad de landstingsanställda ansåg. Konklusionen är att attityderna till manliga och kvinnliga chefer ser olika ut. Män och kvinnor har olika föreställningar om det kvinnliga ledarskapet, där män inte ser de problem som kvinnan upplever. Det beror till viss del på de stereotyper som finns i vår kultur sedan urminnes tider och som är svåra att förändra. Det har hänt en del i vårt samhälle i positiv riktning, men det finns fortfarande olika förutsättningar för män och kvinnor att lyckas med sitt ledarskap. Till viss del är det så att männen fortfarande utgör normen och har tolkningsföreträde avseende hur en chef bör vara.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Attityder, Genus, Kön, Ledarskap, Stereotyper

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lotten Lindblom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: susann swahn och monica svensson.pdf (182 kB, öppnas i nytt fönster)