Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Johannesson; Paulina Thernström , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Ida Johannesson, Paulina Thernström
Titel / Title: Anhörigas upplevelser av att ha en anhörig med cancer - som vårdas palliativt i hemmet
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Den palliativa hemsjukvården av cancerpatienter har ökat och fortsätter att öka. För att palliativ hemsjukvård ska fungera krävs ofta att anhöriga tar ett stort ansvar i vården. Ser inte vårdpersonalen deras problem så finns det risk att för stor börda läggs på de anhöriga. Syfte: Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser av att ha en anhörig med cancer som vårdas palliativt i hemmet. Metod: En litteraturstudie av åtta vetenskapligt granskade artiklar gjordes. Med hjälp av Graneheim & Lundmans beskrivning gjordes en innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenteras under tre kategorier: Individrelaterade upplevelser, Upplevelser relaterade till vårdandet och Upplevelser relaterade till patienten och sjukdomen. Anhöriga kände sig ensamma och upplevde vanmakt. De hade svårt att anpassa sig, kände ett tungt ansvar och bortsåg från sina egna behov. Slutsats: Anhöriga bör uppmärksammas och stödjas av vårdpersonalen eftersom anhöriga ofta ser patienten som viktigast och undertrycker sina känslor och behov.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anhöriga, cancer, hemsjukvård, palliativ vård, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/25/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bert-Åke Nyström
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: idaj_paulinat_2.pdf (415 kB, öppnas i nytt fönster)