Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Onneryd; Maria Olsson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Anna Onneryd, Maria Olsson
Titel / Title: Barns upplevelse av att leva med en depressiv förälder – En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Depression är en folkhälsosjukdom som beräknas bli allt mer vanlig de kommande decennierna. Eftersom människor i den depressiva personens närhet med all sannolikhet påverkas av sjukdomen är det viktigt att undersöka hur de upplever att vara i den sjukes omgivning. Barn som anhöriga till en deprimerad förälder torde därför vara en viktig grupp att ta hänsyn till då dessa har svårt att visa sina känslor utifrån upplevelser. Syfte: Syftet var att undersöka hur barn upplever att leva med en depressiv förälder. Metod: Metoden var en litteraturstudie av åtta kvalitativa, vetenskapligt granskade artiklar. Analysmetoden följde Graneheims och Lundmans modell för kvalitativ innehållsanalys av omvårdnadsforskning. Resultat: Analysarbetet resulterade i fem kategorier; brist på kunskap och förståelse för förälderns depression, påverkan mentalt på barnet, atmosfären i hemmet, brist på närhet och uppfostran och påverkan från utomstående. Av dessa kategorier framkom hur barn upplevde att växa upp med en depressiv förälder. Slutsats: Sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma barn till en deprimerad förälder. Genom att öka vårdpersonalens medvetenhet blir förutsättningarna större för att sjuksköterskan ska kunna bistå barn med stöd. Detta gör att barn lättare kan bearbeta sina känslor utifrån upplevelserna av att leva med en depressiv förälder.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: barn, egentlig, depression, förälder, kvalitativ, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/04/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jessica Berner
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: annao_mariao.pdf (248 kB, öppnas i nytt fönster)