Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mats Finnborn; Jonni Mourad , pp. 40. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Mats Finnborn, Jonni Mourad
deepbeing@hotmail.com, glenn.ford@hotmail.com
Titel / Title: Anställdas upplevelser av kompetensutvecklingsformer
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie är att undersöka matbutiksanställdas upplevelse av kompetensutveckling och hur de anser att de uppnår kompetens. Ger kompetensutvecklingar en kompetens som de deltagande individerna finner användbar? Uppsatsen är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats. Undersökning är gjord genom halvstrukturerade intervjuer med åtta subjektivt utvalda matbutiksanställda, och resultatet presenteras narrativt, där varje intervju följs av en analys utifrån våra teoretiska utgångspunkter. En sammanfattande analys redogör för helheten som skapats utifrån de delar som varje intervju utgjort. Upplevelserna av icke-situerad kompetensutveckling för de åtta matbutiksanställda vi intervjuat var för de flesta inte det sammanhang som huvudsakligen gett dem den kompetens de använder i det vardagliga yrkesutövandet, utan det informella lärandet. Flera personer anser dock att den formellt kompetenshöjande åtgärden gett dem en kompetens de inte skulle erhållit informellt, men då är denna avgränsad till vissa uppgifters krav.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Formellt lärande, Informellt lärande, Kompetens, Kompetensutveckling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 09/18/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ivarsson, Heléne
helene.ivarsson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: pedagogik c- uppsats the final.pdf (287 kB, öppnas i nytt fönster)