Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna-Karin Nilsson; Malin Svensson 2004:01, pp. 34. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Anna-Karin Nilsson, Malin Svensson
Titel / Title: Bedömning och dokumentation av smärta med visuell analog skala - en litteraturstudie
Översatt titel / Translated title: Assessment and documentation of pain with visual analogoue scale - a literature review
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och därmed unik för den enskilde individen. Att hjälpa och vårda en patient med smärta kräver kunskaper och inlevelseförmåga hos vårdpersonalen. Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller bedömning och behandling av smärta. Efter bedömningen tar sjuksköterskan flera viktiga beslut som leder till både medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder. Dokumentationen görs av sjuksköterskan och den skall bidra till patientens säkerhet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka VAS-skalan som smärtbedömningsinstrument och om smärtbedömningen med VAS-skalan dokumenteras. Metod: Litteraturstudien byggde på nio vetenskapliga studier som granskades och analyserades med avsikt att komma fram till olika teman. Resultat: I resultatet framkom tre olika teman, där det till exempel framkom att sjuksköterskar överskattade eller underskattade patienternas smärta med hjälp av VAS-skalan, men även att sjuksköterskorna hade bristande kunskaper smärta och smärtbedömning. Patienterna rapporterar inte alltid sin smärta till sjuksköterskorna, utan anser att en viss del av smärtan tillhör efter operationen. Sjuksköterskorna måste blir mer medvetna om vikten av att göra mer specifik och individuell smärtbedömning, men även att sjuksköterskornas dokumentation måste förbättras. Diskussion: I diskussionen framkom det att sjuksköterskor har en tendens att överskatta eller underskatta patienternas smärta. Det är viktigt att sjuksköterskorna har kunskaper och får kontinuerlig utbildning om smärta och smärtbedömning med hjälp av olika instrument till exempel VAS-skalan. Dokumentationen ska göras i samband med patienterans förändrade tillstånd och sjuksköterskorna måste även dokumentera patienternas positiva och inte bara de negativa egenskaperna. Slutsatser: Smärtan skiljer sig från person till person, därför måste sjuksköterskor bedöma smärtan individuellt och förlita sig på patienternas smärtrapport. VAS-skalan är ett enkelt och känsligt instrument och borde användas mer. Dokumentationen av VAS-skalan måste förbättras.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: sjuksköterska, VAS, dokumentation, smärtbedömning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
peter.petersson@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: visuell analog skala.pdf (1406 kB, öppnas i nytt fönster)