Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martin Rydberg Björk , pp. 50. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Martin Rydberg Björk
Titel / Title: Urban omvandling - ett levande och integrerat Lövholmen
Abstrakt Abstract:

Den tilltagande urbaniseringen har medfört att hamn- och industriområden som tidigare låg i stadens perifera områden har fått en alltmer central plats. Från att ha fungerat som industristäder där denna verksamhet varit en integrerad och vital katalysator för staden håller samhället nu på att övergå från industrisamhälle till kunskapssamhälle där arbetet förflyttats från förorenade och bullriga industrimiljöer till rena och tysta bostads- och kontorsmiljöer. I takt med detta minskar också behovet av centralt belägna industriområden som nu blivit mer ödsliga, otrygga och stadsfrånvända där de inte sällan bildat en barriär mot sin omgivning. Samtidigt är det idag för oss människor inte lika självklart som tidigare genom historien att använda stadens offentliga rum och det pågår mycket planering för att skapa integrerade, attraktiva och levande stadsmiljöer vid stadsomvandlingar.

En problematik som uppstår är hur dessa industriområden kan omvandlas från centrala men avskilda, ödsliga och ofta stadsfrånvända industrimiljöer till funktionsblandade, attraktiva och levande stadsdelar som är väl integrerade med sin omgivning.

Arbetets syfte är undersöka hur Lövholmen kan omvandlas från en avskild industrimiljö till en funktionsblandad och levande stadsdel som är väl integrerad i sin omgivning. Arbetet resulterar i ett planförslag för området.

För att besvara frågeställningen så används i detta arbete forskningsmetoden teoritriangulering där innebörden är att tre olika teoretikers planeringsverktyg för hur man kan skapa levande och integrerade stadsmiljöer tillämpas i en fallstudie. De tre olika teoretikerna som valts ut är Tridib Banerjee, Jan Gehl och Jane Jacobs eftersom de alla behandlar samma ämne och är välkända inom detta forskningsområde.

Arbetets struktur är upplagd på så vis att en inledande forskningsöversikt följs av en inventering av planområdet. Efter detta följer planförslaget, där forskningsöversiktens teorier använts som planerings- och gestaltningsverktyg. Avslutningsvis följer en avslutande diskussion om hur det är möjligt att planera för en levande och väl integrerad stadsdel.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Stadsplanering, funktionsblandning, levande stadsmiljöer

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xmtqh
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00