Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Per Hedin; Mirela Holmberg , pp. 37. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Per Hedin, Mirela Holmberg
Titel / Title: Informellt och utvecklingsinriktat lärande hos kommunala fastighetsskötare: En fallstudie om lärande i arbetslivet
Översatt titel / Translated title: Informal and development oriented learning among civic employed janitors: a case study in organizational learning
Abstrakt Abstract:

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur en grupp fastighetsskötare upplever det informella lärandet och på vilket sätt ett informellt lärande samt ett utvecklingsinriktat lärande sker på den undersökta arbetsplatsen. Uppsatsen är en fallstudie och har en hermeneutisk ansats. Datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är kommunalanställda och arbetar som fastighetsskötare. Resultatet har tolkats med hjälp av teoretiska modeller om informellt lärande och utvecklingsinriktat lärande. Resultatet visar att fastighetsskötarna har en bra uppfattning om vilka förutsättningar som fordras och vad arbetet bör innehålla för att ett informellt lärande samt ett utvecklingsinriktat lärande ska ske i verksamheten. Resultatet påvisar även på vilket sätt det informella respektive det utvecklingsinriktade lärandet sker på arbetsplatsen.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The purpose of our paper was to study how a group of janitors experience informal learning and in which way a informal learning and a development oriented learning happen on the researched workplace. The paper is a case study and has a hermeneutical approach. Data was gathered with help of semi-structured intervjues. The respondents are civic employed and work as janitors. The result has been analysed with help from theoretical models in informal and development oriented learning. The result shows that the janitors has a good comprehension about what the required qualifications are and what the job shall withhold so that an informal and development oriented learning happens at work. The result also demonstrates in which way the informal respective the development oriented happens on the workplace.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: fastighetsskötare, informellt lärande, lärande i arbetslivet, utvecklingsinriktat lärande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 01/25/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Heléne Ivarsson
Examinator / Examiner: Victoria Carlsson Wahlgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00