Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rasmus Malmborg , pp. 62. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Rasmus Malmborg
ramc09@student.bth.se
Titel / Title: Motstånd i en ny värld -en studie om nätverkande motstånd via internet
Översatt titel / Translated title: Resistance in a new world – a study on networked resistance via internet
Abstrakt Abstract:

Motstånd mot policy, lagförslag, politik, ja allt, har funnits i alla tider. Men idag lever vi i ett samhälle som konstant är uppkopplat mot internet. Förändras sättet att forma och skapa motstånd genom ny teknik? Genom att undersöka en motståndsrörelse mot ett lagförslag, Stop Online Piracy Act, så exemplifieras en ny motståndsrörelse. Två sociologiska teoretiker, Manuel Castells och Howard Rheingold, har också undersökt vad som händer när motståndsrörelser kombineras ny teknik. Båda menar att samhället har förändrats genom internet, och därmed även makten inom samhället. Genom att makten har förändrats, så måste även motståndsrörelser förändras, bli mer globala och nätverkande. Jag har använt teorier om motståndsrörelser, Castells nya sociala rörelser och Rheingolds Smart Mobs, och applicerat dessa på motståndsrörelsen mot SOPA. För att se hur motståndsrörelsen verkade, genomförde jag observationer på hemsidor där motståndsrörelsen verkade och gjorde även en enkätundersökning inom en hemsida där motståndet verkade. Resultatet är att människor som identifierade sig med motståndet kunde lätt dela med sig information, inom sin egna nätverk med hjälp av internet. Informationen om motståndet sprids då mycket snabbt. Motståndet använde internet som en primär förmedlare av information, genom specifika hemsidor som fungerar som plakat. Nätverk inom motståndet skapades genom att personer sedan länkar vidare till dessa informationshemsidor. Inom rörelsen fanns även en valfrihet i hur stor grad av motstånd som uttrycks, från att sprida information, till att aktivt protestera. Detta gör att motståndsrörelsen kan få många individer att visa motstånd, genom akt-ioner som ger mediauppmärksamhet, och enkla medel för att visa motstånd. Argument mot SOPA var att lagförslaget skulle censurera internet. Censur är något känsligt för många internetanvändare, motstånd mot censur är en del av internetkulturen menar Castells. Motståndet byggs upp genom nätverk så att dessa kan försvinna och sedan bli aktiva igen, internet används som informationskanal och därmed kan självständiga nätverk konvergera mot samma mål. Valfriheten för att visa motstånd gör det enklare, och aktioner ger mediauppmärksamhet vilket för ut motståndets punkter till andra nätverk. Motståndet mot SOPA är ett exempel på en evolution av motståndsrörelsen. Det grundläggande sättet att visa motstånd har inte föränd-rats, men metoderna för att få ut information har.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Motstånd, Internet, Information, Stop Online Piracy Act, Nätverk, Castells, Rheingold, Frågeformulär, Observation

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8w6e9w
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 07/13/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Examinator / Examiner: Gunilla Albinsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012malmborg.pdf (326 kB, öppnas i nytt fönster)