Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sandra Jonsson; Gabriella Wilson , pp. 50. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Sandra Jonsson, Gabriella Wilson
Titel / Title: Ett lärorikt medarbetarskap - Medarbetares syn på medarbetarskapet inom högskola/universitet
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt medarbetare upplever och lär av sitt medarbetarskap samt hur de upplever medarbetarskapets betydelse för den lärande organisationen. En kvalitativ intervjustudie med 11 medarbetare på två olika lärosäten i Sverige har genomförts med hjälp av intervjutekniken @ography, vilket innebär intervjuer gjorda via e-post. Resultatet visar att gemenskap, samarbete, ansvar och jämställdhet upplevs som betydelsefullt. Det är även viktigt att medarbetare är delaktiga i processen, att kompetensen tas tillvara på samt att det finns utrymme för utveckling och lärande. Att utbyta samt besitta kunskap om mer än sina egna arbetsuppgifter upplevs även som betydelsefullt. Tolkningen av resultatet visar att respondenterna har en bred uppfattning kring hur en lärande organisation får en trivsam arbetsmiljö, men respondenternas upplevelser är tämligen samstämmiga med teorierna. En generell slutsats som kan dras utifrån studies resultat är att medarbetarskapet är relativt välutvecklat, men att det dock råder splittrade upplevelser kring detta. Respondenterna upplever överlag att medarbetarskapet är gott, framför allt inom den närmsta miljön.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: medarbetarskap, medarbetare, lärande, organisation, @ography, pedagogik.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8rxm6d
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 02/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Victoria C. Wahlgren och Kajsa Petersson
Examinator / Examiner: Heléne Ivarsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012jonsson.pdf (424 kB, öppnas i nytt fönster)