Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Kromnow , pp. 52. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Maria Kromnow
Titel / Title: Externhandel - Abborravikens handelscentra - ett projekt utifrån fysiska planeringsförutsättningar samt andra kommuners erfarenhet på området.
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete tar upp viss problematik kring
externhandel. Det belyser även hur ett externt handelsområde
kan bli ett fungerande komplement till
stadskärnan när den inte har möjligheter till att växa
sig till det som dagens invånare kräver och förväntar
sig att den ska innehålla.
Handeln har i alla tider varit en av stadens viktgaste
funktioner som gett staden liv och gjort den attraktiv.
Under 1960-talet började stormarknader etableras
i perifera lägen utanför staden.Konkurrensmedlet
som användes var stor säljyta och voym. Butikerna
sålde inte längre enbart livsmedel - stormarknaden
var här. Stormarknaderna och varuhusen etablerade
sig i billigare lokaler utanför staden, i äldre industriområden,
i bilorienterade lägen.
Överskådligheten har gått förlorad i de svenska
städerna till följd av bilens genomslag. Idag fi nns det
tre områden som kan pekas ut i staden, bostads-, industri-
och serviceområden. Denna uppdelning som
vuxit fram i staden har lett till längre avstånd, ökad
trafi k, ökad ytkonsumption och minskad tillgänglighet
för många.
Att planera för en hållbar stadsutveckling samtidigt
som man planerar för en attraktiv stad att bo i innebär
att man måste planera för ett rikt och blandat
stadsliv samt för platser av andra kvalitéer så som
rekreation- och avkopplingsytor.
De externa handelsområdena som idag fi nns har till
stor del uppförts utan arkitektonisk tanke. De estetiska
värdena inom områdena har fått stryka på
foten för andra intressen som bl.a. tillgänglighet
för bilister. De stora fyrkantiga köpladorna är inte
anpassade till sin omgivning och har i många fall
fått sin utformning till fördel för inbrottsrisk och för
att spara kostnader. Parkering kräver stora ytor och
är också en anledning till varför handeln väljer att
lägga sig i externa lägen utanför staden.
Oftast är det inte kommunen som tar initiativet till
en extern handelsetablering utan byggbolag och
företag. P.g.a får oftast marknadskrafterna högre prioritet
än de sociala och estetiska värdena.
De analyser som gjort i Vetlanda och i Nässjö visar
på just den problematik som nämns ovan.
Det jag vill visa i mitt examensarbete är att man
kan på ett bra sätt komplettera stadskärnan med
ett estetisk tilltalande externt handelsområde
med höga estetiska värden och god tillgänglighet
som på ett positivt sätt kompletterar stadskärnan.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Fysisk Planering, Externhandel, detaljplan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 12/03/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00