Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Katarina Lönn , pp. 25. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Katarina Lönn
katarinatlonn@gmail.com
Titel / Title: TVINGADE TILL ATT VARA VITTNEN. En litteraturstudie om relationen mellan exponering för partnervåld och barnens psykologiska situation.
Översatt titel / Translated title: FORCED TO BE WITNESSES. A literature review on the relationship between exposure to intimate partner violence and childrens psychological situation.
Abstrakt Abstract:

Barns exponering för partnervåld har under de senaste åren blivit identifierat som ett samhällsproblem och tack vore den ständigt ökande forskningen kring ämnet, har kartläggningen av fenomenet varit möjlig. Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var bland annat att baserat på den tidigare forskningen kring de partnervåldexponerade barnen belysa den psykologiska situation dessa barn kan befinna sig i samt ge en översikt av det aktuella kunskapsläget gällande exponeringens konsekvenser på barn. Det empiriska materialet utgjordes av peer review artiklar publicerade mellan 2000 och 2009. Resultatet tyder bland annat på att barnen uppvisar internaliserings- och/eller externaliseringsbeteenden som konsekvens av IPV exponeringen. Barnens kön, tidpunkten för exponeringen samt barnens sociala situation är de faktorer som har funnits vara betydelsefulla för exponeringens konsekvenser. Slutligen har kunskapsluckor inom forskningsområdet identifierats bland annat vara forskning kring äldre barns exponering av partnervåld samt kring de hjälpmetoder barnen kan vara i behov av för att bearbeta exponeringens konsekvenser.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Anknytningsteori, Delaktiga vittnen, Det sociala arvet, Partnervåld, Socialinlärningsteori, Traumateori, Tryggt bas

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 09/26/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Rikard Liljenfors
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: magisteruppsats katarina lönn 2010.pdf (553 kB, öppnas i nytt fönster)