Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emily Lidman , pp. 62. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Emily Lidman
Titel / Title: CAMPUS BTH - ett gestaltningsförslag och en studie av begreppet campus
Översatt titel / Translated title: CAMPUS BTH - a design proposition and a study of the concept of the campus
Abstrakt Abstract:

This text answers the questions how do we define what a campus is, how the concept of the campus came to exist and how it is used today, and how the Blekinge Institute of Technology (BTH) campus can be designed according to site conditions and the conclusions drawn from case studies at Chalmers University of Technology and Karlstad University. The purpose of the case studies is to gain insight into their campuses advantages and disadvantages. This finally results in an interpretation of how the Blekinge Institute of Technology campus can be planned. A campus is the area of land on which a college or university and its surrounding buildings resides on. Campus as a concept meant a field at first, it later evolved at American universities due to their design of college campuses. Today the meaning has changed slightly and is more generally aimed at college campuses.
Evaluation of Campus BTH results in that a further expansion and development of the campus in and around its current location, Gräsvik, is the best possible solution

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta arbete besvarar frågorna vad ett campus är, hur begreppet campus har uppkommit och hur det används idag, och hur Blekinge Tekniska Högskolas (BTH:s) campus kan utformas utifrån platsens förutsättningar och de slutsatser som dras från fallstudier på Chalmers tekniska högskola och Karlstads universitet. Syftet med fallstudierna är att få en inblick i deras campus för- och nackdelar. Detta resulterar slutligen i en tolkning av hur Blekinge Tekniska Högskolas campus kan planeras.
Ett campus är området där en högskola eller ett universitet och omkringliggande byggnader är belägna. Begreppet campus betydde till en början fält och uppkom i Amerikanska universitet till följd av deras utformning av universitetsområden. Idag har innebörden förändrats något och syftar mer allmänt på universitetsområden. Utvärderingen av Campus BTH resulterar i att en fortsatt utbyggnad och utveckling av campus i och kring dess nuvarande läge, Gräsvik, är den bästa möjliga lösningen.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: campus, universitas

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/25/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Dunér
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: emilylidman.pdf (12146 kB, öppnas i nytt fönster)