Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mirela Holmberg , pp. 24. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Mirela Holmberg
Titel / Title: Offentlig sektor kontra privat sektor - En studie om lärarnas medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse
Översatt titel / Translated title: Public sector versus private sector - A study on teachers´ employeeship, motivation and job satisfaction
Abstrakt Abstract:

Studiens syfte var att undersöka om det fanns några skillnader gällande medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse mellan kommunal och privatanställda gymnasielärare. Enkätundersökningen (N = 88) genomfördes i en kommunal och en privat gymnasieskola. Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan kommunal och privatanställda lärare i följande dimensioner: övervakning, samarbete, engagemang, extern reglering, tillfredsställelse med arbetskamrater och tillfredsställelse med chefen. Dessa dimensioners relevans och resultatets validitet diskuteras.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, kommunanställda, lärare, medarbetarskap, privatanställda

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kzjyf
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
Examinator / Examiner: Eric Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00