Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Rundcrantz 97007, pp. 59. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1997.

The work

Författare / Author: Kristina Rundcrantz
Titel / Title: Kristianstadsslättens grundvattenresurser - ur ett regionalt planeringsperspektiv
Abstrakt Abstract:

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Runtom i
världen är rent vatten oftast en bristvara. I
Sverige har vi relativt gott om vatten men även
här börjar vatten alltmer betraktas som en
värdefull resurs, då allt fler kommuner har fått
problem med kvantitet såväl som kvalitet.
Samhället har sällan beaktat vattnets värde och
vatten har inte fått den tyngd det borde ha i den
kommunala fysiska planeringen.
I Sverige lyder vattenfrågorna under flera olika
lagar vilket innebär att ansvaret för vattnet är
uppsplittrat. Detta innebär att det är svårt att
skydda grundvattenresurser från de hot som
finns. I den fysiska planeringen finns möjligheter
att klargöra och lyfta fram de resurser
och hotbilder som finns. Genom en redovisning
av befintliga förhållanden, hotbilder
samt lösningar kan beslut om vattenresurser
lättare tas.
Kristianstadsslättens grundvattenresurser
förmodas vara norra Europas största grundvattenmagasin.
Den sträcker sig över flera
kommuner och både kommunal vattenförsörjning,
industri och jordbruk samt olika
ekosystem är beroende av grundvattnet för sin
funktion. Anspråk finns även från omgivande
region att kunna utnyttja vattenresursen.
Grundvattnet hotas av olika störningar och i
många fall saknas ett relevant skydd. Överuttag
sker vid vissa ställen på slätten. De största
hoten är förorening genom nitratläckage och
bekämpningsmedelsförekomst p g a det intensiva
jordbruket som bedrivs över större delen
av slätten. Oförsiktig taktverksamhet samt för
stora vattenuttag är andra problem. Det allvarligaste
hotet är dock förmodligen den
kunskaps- och medvetandebrist om vatten som
finns.
Rapporten visar hur en regionplan över
Kristianstadsslätten med utgångspunkt från
dess grundvattenresurs kan se ut. Områden
som är sårbara, och dar risk för neddragning av
förorening till det djupa grundvattnet
föreligger pekas ut. Här är det av största vikt
att skyndsamt förändra markanvändningen.
Framförallt måste jordbruket bedrivas så att
näringsämnen och gifter inte urlakas till
grundvattnet. Detta föreslås ske genom att ge
ersättning för förändrad markanvändning eller
genom kommunala eller statliga uppköp av
sårbara marker.
Kunskap om vatten måste spridas och
förankras hos allmänheten. Ett nytt långsiktigt
synsätt på vatten måste också utvecklas och
vattenfrågorna få en större tyngd i den framtida
samhällsplaneringen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning

Nyckelord / Keywords: Grundvatten, vattenfrågor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Yngve Malmkvist, Kristina Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Kristianstad kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: