Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Katarina Borg 98023, pp. 104. Department of Spatial Planning, 1998.

The work

Författare / Author: Katarina Borg
Titel / Title: Grönstruktur i Stockholms utvecklingsområden
Abstrakt Abstract:

I Stockholms översiktsplan lanseras en ny stadsbyggnadsstrategi:
"Bygg staden inåt". Som en del i strategin presenteras tolv stadsutvecklingsområden", vilka ses som stadens stora utvecklingspotential. Områdena är av två huvudtyper: äldre lågt utnyttjade industriområden, och områden vid viktiga knutpunkter i trafiksystemet. Gemensamt för många är att de idag lider stor brist på grönytor.
För att de skall kunna utvecklas till trivsamma, hälsosamma och ekologiskt uthålliga stadsmiljöer,
måste grönstrukturen förbättras i många avseenden Nya grönytor behöver tillskapas och befintliga grönytor behöver restaureras och ges ett värdefullt innehåll. Det finns idag ingen uttalad strategi för hur grönfrågorna
skall hanteras i den fortsatta planeringen av Stockholms stadsutvecklingsområden. Normalt tillämpas kvantitativa riktlinjer och minimimått när det gäller planering av grönytor. Kvantitet är emellertid ingen garanti för kvalitet. Det behövs mer än ytor för att åstadkomma en värdefull och fungerande grönstruktur.
Tanken med detta examensarbete är att det skall kunna utgöra det kvalitetsbaserade planeringsverktyg
som idag saknas. Målet med arbetet har varit att med utgångspunkt i grönytors sociala, kulturella och ekologiska värden, utforma ett planeringsunderlag för grönstruktur i Stockholms stadsutvecklingsområden, samt att utifrån detta ge ett exempel på hur grönstrukturen kan planeras och utformas i ett av de aktuella stadsutvecklingsområdena: Ulvsunda industriområde - Mariehäll.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation

Nyckelord / Keywords: Ekologiska stadsmiljöer, Grönstruktur

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, SLU i Ultuna

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: