Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Bermin 98019, pp. 38. Department of Spatial Planning, 1998.

The work

Författare / Author: Linda Bermin
Titel / Title: Lommahamn - tät småhusbebyggelse i kustnära miljö
Abstrakt Abstract:

På programmet för Fysisk Planering ingår ett examensarbete på 20 poäng. Jag har arbetat med ett förslag på utbyggnad av
industrihamnen i Lomma. Förslaget omfattar låg tätbebyggelse i en kustnära miljö.

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten. Planområdet, Lommahamn, ligger nära samhällets
handelscentrum och har goda kollektiva förbindelser med bland annat Malmö och Lund. Området är väl avgränsat av
Öresund i väster, Höje å i söder och öster och ett fuktigt grönområde i norr. Den befintliga gatustrukturen har legat som
grund för utformningen av planen. Området kan endast nås med bil från Brohusgatan i norr, vilket begränsar genomfartstrafik
samt transporter till båtuppställning/parkeringsplatsen och verksamhetsområdet i nordvästra delen av Lommahamn.
Planområdet avsett för bebyggelse och vegetation omfattar cirka 14 hektar. Bebyggelsen avser främst bostäder för
barnfamiljer kompletterat med behovet av flexibla bostäder för ungdomar, äldre och handikappade. Sammanlagt finns här
230 bostäder i 1-2plan. Grönområden med lekplatser, bollplaner och gång- och cykelvägar förbinder bostadsområdena
med varandra. Havet, som badplats och rekreationsområde, blir tillgängligt med goda parkeringsmöjligheter och
promenadstråk från centrum.
Lommas identitet skall påverka utformningen och detaljer i den nya bebyggelsen. Inspiration har även hämtats från Dragör i
Danmark. Denna by har liknande förhållanden som Lommahamn med närhet till havet och tydliga avgränsningar. I
uppsatsen behandlas inte frågor som rör markägoförhållanden, kostnadsberäkningar, ettapputbyggnad och tidskalkyler för
utbyggnad.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Bostadsområden

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: