Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mirja Ranesköld 99003, pp. 121. Department of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Mirja Ranesköld
Titel / Title: Farligtgods transporter i Kalmar - En duell mellan risk & säkerhet
Abstrakt Abstract:

Vid projektets start var kunskaperna kring riskplanering ringa vilket förde
med sig en inläsningsperiod inte bara på riskplanering utan även de
riskbegrepp som hör samman med riskplanering. De begrepp som studerades
var osäkerhet, sannolikhet, konsekvens samt risk. Det visade sig då att
osäkerheten beror mestadels på att kunskap saknas och att den kan, enligt
Erik Wirén reduceras genom ökad kunskap, ökat samförstånd och genom en
ökad förmåga att agera.
Beroende på vilken ansats som studeras inom statistisk teori, kan
sannolikheten för en händelse vara olika. I det klassisk-frekventristiska
synsättet utläses en sannolikhet som grundats på ett slumpexperiment som
upprepats många ganger. Det subjektivistiska synsättet grundar sig istället på
hur troligt en person tycker det är att en given händelse kommer att inträffa.
Eftersom alla uppfattningar skiljer sig åt, kommer den sannolikheten att
variera. Den klassisk-frekventristiska teorin fungerar sämre vid beräkning av
sannolikhet för en olycka som tidigare inte har inträffat, eftersom den
grundar sig på att det ska ha hänt ett antal olyckor för att få fram
sannolikheten. De komponenter som påverkar sannolikheten för en olycka är
enligt S Olof Gunnarsson individuella faktorer hos föraren/trafikanten
lokala väderleksförhållanden och trafikmiljön. Vidare menar han att
konsekvensen och skadeföljden av en olycka är beroende på
krocksituationen, det passiva säkerhetssystemet, människans status samt
räddningssystemet.
Innan vi utsätter oss för en risk vill vi gärna veta med vilken sannolikhet de
inträffas samt vilka konsekvenserna skulle kunna bli. Ordet risk är vanligen
associerat till något negativt. Det finns tre definitioner av begreppet risk som
är allmänt accepterade. De är följande: sannolikheten för en negativ
händelse, konsekvenserna av en negativ händelse, produkten av
sannolikheten för och konsekvenserna av en negativ händelse. Själva
upplevelsen av risk varierar från person till person och det finns i samband
med det en koppling till mängden kunskap hos individen.
Ett inventeringsarbete utmed den rekommenderade farligtgods leden Södra
Vägen tog efter kunskapsinhämtningen därefter sin början. Det visade sig att
många olika farliga ämnen transporterades på leden. Det mest transporterade
ämnet är eldningsolja och bensin på väg samt väteperoxid på jämväg. Efter
ett besök hos Räddningstjänsten i Karlskrona och en genomgång av deras
informationsbank, kunde effekterna av de olika farligtgods ämnena
konstateras. Den största risken med ämnena visade sig vara brand och
frätskada. Andra riskobjekt som identifierades utöver farligtgods
transportema var de bensinstationer som ligger utmed vägen.
Söder om Södra Vägen finns huvudsakligen bostäder och dessa utgör de
främsta skyddsobjekten. Norr om vägen ligger Gamla Industriområdet med
många arbetsplatser. Södra Vägen har enligt rekommendationer från
Boverket ett skyddsavstånd om 100 meter. Inom det bor det ca 1500
personer, medan det under dagtid inom samma område vistas ca 775
personer.
Sannolikheten för en farligtgods olycka på väg och jämväg visade sig efter
beräkningar vara mycket liten. Beroende på vilket vägavsnitt som studerats
sker en farligtgods olycka en gång på mellan 313,5 och 632,5 år! Trots den
låga sannolikheten borde dock en lösning för att åtgärda risken för hälsa och
säkerhet sökas, eftersom en olycka skulle få stora konsekvenser för de
arbetande och boende i närområdet.
Med hänsyn till hälsa och säkerhet skriver Kalmar kommun i ÖP98 att ny
bostadsbebyggelse inte bör tillkomma samt att man på sikt ser att antalet
boende inom skyddszonen minskar. Anmärkningsvärt är då att nya
studentbostäder uppfördes inom zonen i sommaren 1998. Eftersom en
utflyttning av de boende på naturlig väg skulle innebara ett mycket långt
tidsperspektiv är det mer troligt att fastigheterna löses in. Det man kan
fundera över är ifall detta angreppsätt är den bästa lösningen på problemet.
Det skulle kosta kommunen oerhörda summor att lösa in de fastigheterna
som ligger inom 100 m zonen och effekterna skulle bli döda utrymmen i
stadsbilden som inte kan utnyttjas till något eller av någon.
Södra Vägen har idag ett flertal ställen där trafiksäkerheten kan anses vara
oacceptabel. Men att leda trafiken en alternativ väg, Erik Dahlbergsgatan -Lorensbergs
leden ger dock inte tillräckliga fördelar. Där passeras många
skyddsobjekt så som skolor och många arbetsplatser. Antalet som vistas i
området dagtid är betydligt fler än de som vistas dagtid vid Södra vägen.
Järnvägstrafiken passerar idag genom fyra korsningar i centrala Kalmar. Det
har inte hänt några olyckor där jämvägen varit inblandad i under de aren som
studerats. Men det är önskvärt att stänga korsningen vid Framsta, eftersom
det råder oklarheter i trafikföringen. Den bästa trafiksäkerhetshöjande
åtgärden är att bygga bort plankorsningar med vägtrafiken. Dock ligger
jämvägskorsningarna nära andra korsningar så att det inte är möjligt att
ordna viadukter p g a utrymmesbrist.
Genom att investera i trafiksäkerhetshöjande åtgärder på potentiella
olycksplatser längs Södra vägen istället för att lägga enorma summor på att
lösa in fastigheter kan en mer långtgående och hallbar riskreducerande
åtgärd införas. Uppförandet av skyddande vallar gör det möjligt att hålla
skyddsavståndet nere och utglesning av området kan på så vis utebli
samtidigt som risken för hälsa och säkerhet minimeras.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: Riskplanering, Farligt gods

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Räddningsverket

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: