Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martin Nord 97015, pp. 58. Department of Spatial Planning, 1997.

The work

Författare / Author: Martin Nord
Titel / Title: Biskopshagen - en ekologiskt hållbar trädgårdsstadsdel
Abstrakt Abstract:

Vi står inför ett vägval. Den resursforstörelse som vi människor ägnar oss åt är
ohållbar. Insikten om vart moderna samhälles avigsidor växer och sprids emellertid
ständigt till allt fler. FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 var
ett viktigt led i detta. Man pekade på vikten av att arbetet måste foras på alla nivåer i
samhället. Alla måste ta sin del av ansvaret.
Planarkitekter och andra samhällsbyggare har en viktig roll att fylla i miljöarbetet.
Agenda-21 - Handlingsprogrammet for det 21 århundradet - ger oss delvis en ny
arbetssituation. Vi kan inte komma och diktera vara planer uppifrån, något som PBL i
och för sig redan föreskriver, men som nu blir än mer uppenbart? Uppgiften måste bli
att, i dialog med medborgarna, visa på möjligheterna och bidra med förutsättningar så
att människor kan leva mer långsiktigt hållbart. Det vill säga leva utan att bryta mot
livets grundvillkor på jorden.
Trots en demokratisk plan- och bygglag, är dialogplaneringen förmodligen en mycket
större utmaning än de nya tekniska lösningar som måste arbetas fram. Min ambition
var från början att lägga upp projektet utifrån detta synsätt. Jag insåg dock snart att det
skulle bli för komplicerat i den här formen av projekt. Jag har därför lagt
demokratiprocessen åt sidan och istället ägnat mig åt andra problem inom "ekologiskt
hållbart" stadsbyggande.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Stadsbyggande, ekologi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Växjö kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: