Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Svensson 99005, pp. 131. Department of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Kristina Svensson
Titel / Title: Turismens konsekvenser i Karlskronas skärgård - Ett försök att visa konsekvensanalysens roll i fysisk planering
Abstrakt Abstract:

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ska den fysiska planeringens konsekvenser redovisas
och utgöra beslutsunderlag - kravet varierar dock mellan olika planeringsnivåer.
Orsaken till att konsekvensanalyser behöver upprättas är att planeringen behandlar och
påverkar en mängd olika aspekter och intressen. Ett intresse som kan behandlas i den
fysiska planeringen är turism. Detta eftersom turismen påverkar och berörs av andra
intressen som behandlas i planeringen t.ex. näringsliv, bebyggelse, natur- och
kulturmiljö. Genom ett behandla turismfrågor i planeringen kan dessa frågor hanteras
parallellt och integrerat med andra utvecklingsfrågor i kommunen. Detta innebär också
att om planen innehåller åtgärder för turism ska konsekvenserna därav redovisas for att
införa ett större hänsynstagande till miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation

Nyckelord / Keywords: Konsekvensanalys, skärgårdsmiljö, turism

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Lars Emmelin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Boverket, Karlskrona kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: