Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eva-Lena Luthander 99006, pp. 135. Department of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Eva-Lena Luthander
Titel / Title: Framtida utsikt att ro i hamn - utvecklingsförslag för entré och hamnområden i Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Handelshamnen och oljehamnen är två av Karlskronas civila hamnar med ett
centralt läge invid stadskärnan. Hamnarna har olika lång historisk förankring
liksom skilda funktioner i nuläget. I och med den gemensamma vattenkontakten
mot Skeppsbroviken finns förutsättningar att länka samman hamnarna och
utveckla hela hamnfronten i ett sammanhang. Inom området finns viss
bebyggelse men till största del är marken outnyttjad med ytor avstängda för
allmänheten.
De senaste årens utveckling inom och intill hamnområdet har bidragit till ett
ökat tryck på markområdet utmed hela nordöstra kajen. Expansiva företag har
etablerats och nya målpunkter har vuxit fram. Av denna orsak fungerar en del av
befintliga verksamheter och lokaliseringar inom hamnområdet otillfredsställande
idag. Hamnkajen står inför stora forandringar eftersom en av områdets största
användare, Stena Line med Polenfärja nyligen har flyttat sin verksamhet till
hamnen på Verkö. Därmed frigörs stora ytor både i vatten och på land som olika
intressegrupper efterfrågar. För att på bästa satt tillvarata och utveckla hamnen
behövs en samlad analys över hela kajområdet.
Oljehamnens nuvarande lokalisering medfor konflikter mellan industriella och
ekonomiska intressen kontra risker för hälsa och säkerhet samt estetiska
intressen för staden. Delar av oljehamnens verksamhet har lagts ned och det
finns en politisk vilja att omlokalisera fler verksamheter och cisterner av
säkerhetmässiga och estetiska skäl. Hela oljehamnsområdet ingår i utredningen
for att belysa vad som är lämplig framtida användning ur ett långsiktigt
perspektiv.
Entrén till staden domineras idag, förutom av oljecisternerna, av den stora
infartsvägen Österleden, som ger upphov till barriäreffekter och bullerstörningar.
Stora ytor invid infartsleden är ineffektivt utnyttjade. Ytorna utgörs av ett
bangårdsområde som delvis ligger i träda med övergivna och vildvuxna
spårområden samt ett verksamhetsområde med stora outnyttjade ytor. Områdena
har bra lägen och kvaliteter för utveckling till attraktiva stadsdelar. Infartsleden
och dess impedimentytor utgör idag förbindelsen mellan stadskärnan på Trossö
och omlandet liksom att den kopplar ihop de båda hamnområdena. Möjligheten
att utveckla detta stråk och knyta samman områdena på ett bättre sätt, ingår som
en del i utredningen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Hamnplanering, trafikplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: