Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elin Andersson 99007, pp. 122. Department of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Elin Andersson
Titel / Title: Ny centralstation i Sundsvall - Lokalisering med utgångspunktfrån stadsbild och tillgänglighet
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet syftar till att finna ett stationsläge i Sundsvall som passar i
stadsbilden och som ger god tillgänglighet för resenärerna till/från stationen. Vad
gäller tillgängligheten är det viktigt att stationen hamnar centralt, så att
anslutningsresorna till/från stationen blir korta. Av samma anledning bör stationen
placeras nära stadens regionala och nationella malpunkter. Resenärernas
tillgänglighet till/från stationen bör vara god oavsett vilket färdmedel som väljs för
anslutningsresan, därför bör stationen utformas så att den underlättar omstigning
mellan olika transportslag. För såval stadsbild som tillgänglighet är det viktigt att
stationen placeras som en knutpunkt i staden med en tydlig närmiljö så att
orienterbarheten till platsen blir god.
Sundsvalls centralstation ligger nära centrum och många målpunkter, men
trafiksituationen och bebyggelsestrukturen runt stationen gör att avståndet upplevs
vara längre. E4 med ca 36 000 fordon/dygn är en svårpasserad barriär för gående
och cyklister. Bebyggelsestrukturen i stationens omgivning är uppsplittrad och
otydlig. I dagsläget finns fyra tydliga koncentrationer av målpunkter i Sundsvalls
centrum; Stenstaden, stråket norr om Selånger&, institutionsstråket, samt
Åkroken/Högskoleområdet. Sundsvall har två större utvecklingsområden dar nya
målpunkter kan komma att etableras; Inre hamnen samt Högskoleområdet vid
Åkroken. Dagens spårsträckning går centralt genom staden och järnvägen har åtta
plankorsningar med gatunätet. Vid upprustning av Ådalsbanan kommer trafiken på
spåret genom Sundsvall att tredubblas, dagens spårsträckning blir då en stor barriär
i staden.
Sju alternativa stationslägen har studerats utifrån stadsbilds- och
tillgänglighetssynpunkt. Av de sju studerade alternativen visade sig Gamla
stationen vara det alternativ som tillgodoser kriterierna stadsbild och tillgänglighet
allra bäst. Svårigheter med lösning av sparsträckning gjorde att alternativet ändå
valdes bort. Strukturen i Sundsvall, med dagens spårsträckning som tangerar
många målpunkter och de båda utvecklingsområdena, motiverade en kombination
av stationslägesalternativ längs dagens spårsträckning; alternativ Sundsvalls
central, alternativ Esplanaden,
Sidsjövägen.
alternativ Västra stationen och alternativ
Förslaget innebär att spåret sänks ned i ett överdäckat schakt genom hela centrum
området. Bangården flyttas och nya markområden friställs för exploatering vid
centralstationen. Två perronger anläggs, en med uppgångar vid centralstationen
och Esplanaden, samt en perrong med uppgångar vid Sidsjövägen och Västra
stationen. Centralstationen fungerar, i förslaget, framförallt som anslutningspunkt
för biltrafik, och regionbusstrafik. Uppgången i Esplanaden ökar tillgängligheten
till perrongen för gående och cyklister. Vid det västra perrongläget är Sidsjövägen
den primära stationen för angöring med bil. Det markområde som friställs när
jämvägen sänks ned i marken föreslås användas som parkområde med ett gång och
cykelstråk som förbinder stadens västra och östra delar.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: Centralstation, kommunikationer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Carolin Folkesson
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Planavdelningen, Sundsvalls kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: